Списък и документи на допуснатите допълнително до събеседване кандидати за съдебни заседатели 2023-2027г.

       На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен и Районен съд Сливен, публикува СПИСЪК и ДОКУМЕНТИ на допуснатите допълнително до изслушване кандидати за съдебни заседатели както следва:

Апостол Демирев

Галина Цветанова

Марин Узунов

Стефка Николова

Стойка Стоянова

Яна Стойкова

       Изслушването на горепосочените кандидати за съдебни заседатели ще се състои на 30.08.2023 год. от 14.15ч. в сградата на Община Сливен, бул."Цар Освободител" №1, зала № 101.

       Не по късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, могат да представят на Общински съвет Сливен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяне. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

      

      

Станимир Комбалов

Председател на ВрК за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели