Общински съвет - Сливен

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
[Дата на публикуване - 07 февруари 2019 година, Дата на последна актуализация - 05 септември 2019 година, размер на файла - 239 KB]

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
[Дата на публикуване - 07 декември 2018 година, размер на файла - 158 KB]

Наредба за именуване, преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 07 септември 2018 година, размер на файла - 116 KB]

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен
[Дата на публикуване - 02 януари 2018 година, размер на файла - 332 KB]

Наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 03 октомври 2017 година, размер на файла - 201 KB]

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 02 май 2017 година, Дата на последна актуализация - 07 декември 2017 година, размер на файла - 677 KB]

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
[Дата на публикуване - 28 март 2017 година, размер на файла - 301 KB]

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 01 февруари 2017 година, Дата на последна актуализация - 25 април 2019 година, размер на файла - 391 KB]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, Дата на последна актуализация - 15 август 2019 година, размер на файла - 753 KB]

Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, размер на файла - 362 KB]

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, размер на файла - 148 KB]

Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 08 ноември 2016 година, Дата на последна актуализация - 28 юни 2018 година, размер на файла - 239 KB]

Наредба за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 01 ноември 2016 година, Дата на последна актуализация - 07 февруари 2019 година, размер на файла - 267 KB]

Поправка
[Дата на публикуване - 15 ноември 2017 година, размер на файла - 86 KB]

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, Дата на последна актуализация - 07 март 2019 година, размер на файла - 850 KB]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Сливен
[Дата на публикуване - 19 юни 2015 година, размер на файла - 413 KB]

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен
[Дата на публикуване - 20 декември 2013 година, Дата на последна актуализация - 02 януари 2019 година, размер на файла - 281 KB]

Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 07 февруари 2019 година, размер на файла - 350 KB]

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 14 септември 2010 година, Дата на последна актуализация - 03 юни 2019 година, размер на файла - 156 KB]

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 21 март 2013 година, размер на файла - 234 KB]

Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, Дата на последна актуализация - 07 февруари 2019 година, размер на файла - 268 KB]

Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло, от служители с лесовъдско образование в общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси"
[Дата на публикуване - 02 август 2012 година, размер на файла - 74 KB]

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 13 май 2019 година, размер на файла - 566 KB]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
[Дата на последна актуализация - 01 юни 2018 година, размер на файла - 711 KB]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 04 юни 2008 година, размер на файла - 233 KB]

Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 30 юни 2011 година, последна актуализация - 04 октомври 2018 година, размер на файла - 205 KB]

Наредба за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 21 декември 2009 година, актуализирана на 05 март 2013 г., размер на файла - 218 KB]

Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 23 септември 2014 година, размер на файла - 66 KB]

Наредба за рекламна дейност на територията на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 08 ноември 2017 година, размер на файла - 180 KB]

Наредба за символиката на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 20 май 2016 година, размер на файла - 157 KB]

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 05 април 2012 година, размер на файла - 115 KB]

Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 05 април 2012 година, последна актуализация - 06 юни 2017 г., размер на файла - 197 KB]

Наредба за управление на общинския дълг на Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 09 ноември 2012 година, размер на файла - 230 KB]

Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от Общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен
[Дата на последна актуализация - 28 март 2014 година, размер на файла - 279 KB]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 13 февруари 2007 година, размер на файла - 132 KB]

Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[Дата на последна актуализация - 31 май 2019 година, размер на файла - 405 KB]

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[Дата на публикуване - 25 септември 2015 година, размер на файла - 217 KB]

Поправка
[Дата на публикуване - 07 април 2017 година, размер на файла - 195 KB]

Поправка
[Дата на публикуване - 13 май 2019 година, размер на файла - 132 KB]