Общински съвет - СливенРегистър

Декларации

Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за имущество и интереси