Общински съвет - Сливен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

06.07.2018 09:13

На 17.07.2018 г./вторник/ от 16.30 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2017 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

 

 

 

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН

 

 

Файлове към новината