Общински съвет - Сливен

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проектите на нормативни актове, ведно със съдържащите се в тях мотиви. Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg