Новини

С оглед подобряване прозрачността на дейността на Общински съвет Сливен, след проведени разговори с ръководителите на всички групи общински съветници се взе решение в сайта на Общински съвет Сливен да се публикува извадка от протоколите на проведените заседания.

Препис-извлечение от протоколите от заседанията на Общинския съвет може да намерите на адрес http://obs.sliven.bg/ - Сесии на ОбС, Протоколи от заседания.

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС СЛИВЕН