Новини

На 24.03.2014 г./понеделник/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2013 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за общественото обсъждане можете да видите на прикачения файл.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН

МАРИЯ ГРИГОРОВА


Прикачени файлове:

отчет