Новини

Общински фонд „Култура"- Сливен

обявява резултатите от първата сесия на Фонда за 2015 година

Завърши първата сесия на общински фонд „Култура“- Сливен, чийто цели са свързани с подкрепа на организации и индивидуални творци в създаването на продукти в сферата на културата, обвързани тематично със Сливен и сливенския край, създаване на предпоставки за активен диалог между общинския и неправителствения сектор в сферата на културата и изкуството, а в дългосрочен план- популяризиране културата на Сливен и стимулиране въвеждане на иновативни практики в създаването и промотирането на културна продукция, както насърчаване развитието на конкурентно способен продукт. Общински фонд „Култура” подпомага финансиране и съфинансиране на стойностни образци на културата, в различните й форми: музикални произведения; документални филми;литературни произведения; художествени произведения в сферата на изкуствата; изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен; творчески продукти на млади сливенски дарования.

„Експертният съвет на Фонда проведе няколко заседания, на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите (съответствие на подадените документи с административните изисквания), запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа и партньорите, оцени проектите.“ Това съобщи председателят на Фонда Соня Келеведжиева. „От постъпилите 11 проекта са одобрени за финансиране 7 - на общата стойност от 9 100 лв., 2 са отложени за следващата сесия и 2 са отхвърлени. „Експертният съвет разгледа задълбочено постъпилите проекти, направи своя експертен анализ и оцени проектите. По- голямата част от творците и колективите са спазили изискванията при оформяне на документацията, но има и проекти с пропуски, допуснати са неточности в бюджетните разчети, липса на ясни цели, авторски права и др. Някои от кандидати не са спазили изискванията, установени с Павилника на Общински фонд „Култура“, не са подали коректно изискваната информация.

На първата сесия финансираме два проекта в сферата на изобразителното изкуство, аргументирано защитени и най- високо оценени от Експертния съвет: Кураторски проект „Фрагменти“ и „200 години от рождението на Д. Добрович”– реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ – Сливен“. Ще подпомогнем и издаването на документална проза- краеведско изследване, свързано с женското движение на територията на Сливен; един роман на съвременна, значима тема, свързан с преселението на бесарабските българи; три пиеси с актуална проблематика; издаването на вестник, тематично обвързан с историческата памет на Сливен и концерт- спектакъл, свързан с 155 години от създаването на първото читалище в града ни.“

Списък на одобрените проекти:

/Номерацията на проектите е съобразена с поредността на постъпилите документи/

ПРОЕКТ 2- Кураторски проект „Фрагменти”- Тодор Терзиев, Стефан Кънев, Елеонора Терзиева, Благовеста Желязкова

РЕШЕНИЕ : отпускат се 2500 лв. за подпомагане на кураторски проект „Фрагменти”.

ПРОЕКТ 3- „Гордостта да си жена”- документална проза за дейността на движението на жените в Сливен/ в два исторически периода/, автор Гинка Стоянова

РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Гордостта да си жена” Общински фонд „Култура” отпуска 1200лв.

ПРОЕКТ 5- „Горчиви череши”- роман за живота на бесарабските българи- Ана Малешкова, Димитър Куртев

РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Горчиви череши” Общински фонд „Култура” отпуска 1000лв.

ПРОЕКТ 7- Вестник „Сливен”- годишно издание на сдружение „Мати Болгария”

РЕШЕНИЕ: за издаването на вестник „Сливен” Общински фонд „Култура” отпуска 700лв.

ПРОЕКТ 8- „Човек в реката и други пиеси”- 3 пиеси, автор Деньо Денев

РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Човек в реката и други пиеси” Общински фонд „Култура” отпуска 1000лв.

ПРОЕКТ 9- „200 години от рождението на Д. Добрович” – реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ – Сливен, Даниела Ненчева

РЕШЕНИЕ: за реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ-Сливен Общински фонд „Култура” отпуска 2000лв.

ПРОЕКТ 10- „ Читалище „Зора” – символ на първите в Сливен”- концерт- спектакъл на НЧ „Зора 1860”-Сливен, читалище „Зора“

РЕШЕНИЕ: за организиране и провеждане на концерт- спектакъл на НЧ „Зора 1860”-Сливен Общински фонд „Култура” отпуска 700лв.

Отложени:

ПРОЕКТ 6- „Най- ръкоделният град”- книга- албум, Дима Илиева

РЕШЕНИЕ: проектът няма да бъде подкрепен на първата сесия. След

отстраняване на пропуските авторът има право да го внесе за разглеждане на втората сесия на Общински фонд „Култура”.

ПРОЕКТ 11- „ Камъчета в реката”- книга с разкази , Добри Добрев

РЕШЕНИЕ: проектът няма да бъде подкрепен на първа сесия. След отстраняване на пропуските авторът има право да го внесе за разглеждане на втората сесия на Общински фонд „Култура”.

Отхвърлени:

ПРОЕКТ 1 - „Полетът на чайката”- шоу- спектакъл- Димитър Цветанов

ПРОЕКТ4-„Донорството”- документален филм за донорството- „Наблюдател”.бг. ЕООД- Александра Руменова Иванова

АКТУАЛНА информация

• Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка в отдел „Култура“- Община Сливен/Десислава Куртова- секретар на УС на Фонда/ и в ст.101 на ОбС Сливен за решението на УС на Фонда и препоръките към проектите.

• След подготовка на документите на одобрените проекти от първата сесия, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.

Председател: Соня Келеведжиева

Членове: Румен Андонов

Стела Костова

Радост Костова

Александър Дойчинов

Проф. Йордан Калайков

Секретар: Десислава Куртова