Новини

На днешното си заседание Общинският съвет в Сливен прие промяна в Бюджета на общината, одобри План-сметката за чистотата за 2016 година, гласува промяна в наредбата за определяне размера на местните данъци и взе други важни решения, свързани с работата на общинската администрация.

В работата на сесията взеха участие кметът на Сливен Стефан Радев и неговите заместници Румен Иванов, Стефан Кондузов, Стоян Марков, Пепа Чиликова и секретарят на общината Валя Радева. В залата присъстваха кметовете на населените места, представители на НПО, граждани, които половин час преди заседанието протестираха пред сградата на общината по повод намерението на администрацията за увеличаване имотните данъци.

Промяната в Наредбата за определяне размера на местните данъци бе утвърдена с гласовете на 22 съветници. Против увеличаването на данъка гласуваха 18 общински съветници, а един се въздържа. Гласуваната промяна определя повишаване на имотния данък от 1,9 на 3,2 на хиляда върху данъчната оценка. С 15 на сто се увеличава данъкът за притежавано моторно превозно средство.

По предложение на групата съветници на ГЕРБ беше взето решение месечното възнаграждение на съветник да е в размер, близък до минималната за страната заплата и да не надвиша 426 лева. За решението гласуваха 32 съветници. Срещу него нямаше гласове „против” и „въздържали” се.

Сесията днес гласува увеличение на сумата от 2000 на 3000 лв., която може да се предоставя на семейство или двойка, живееща на семейни начала, за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие и репродуктивни заболявания от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания. Приета беше и програма за развитие на читалищната дейност в общината, утвърден бе протоколът на Комисията по стипендиите, и бяха отпуснати финансови помощи за нуждаещи се граждани.

Съветниците определиха председателят на общинския съвет Димитър Митев да представлява община Сливен на общото събрание на РАО „Тракия”, а при невъзможност от негова страна да присъства, ще го замества зам.-председателят на Общинския съвет Деян Дечев.

Направена бе промяна на решение от заседанието на 4 декември. При невъзможност за участие на кмета Стефан Радев в заседание на общото събрание на Асоциацията на ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен” ООД, представител на общината да бъде заместникът му Румен Иванов.

Заседанието се проведе на 18 декември 2015 година от 9 часа в зала „Май” на община Сливен. В предварителния дневен ред бяха включени за разглеждане и решение 55 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници.

По силата на правилника за работа на Общинския съвет в 12.30 часа се проведе извънредна сесия с единствена точка, относно продажба на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Крушаре. Съветниците подкрепиха внесеното от кмета Стефан Радев предложение с 34 гласа „за”, без против и един въздържал се. „Оценката е над 1000 лева на дка, за повече от 300 декара, предоставени под аренда на сливенска фирма. Продажбата е в интерес на общината и на гражданите на Сливен, посочи кметът Стефан Радев.

Искането за закупуване на имотите е от сливенската фирма „ЕКО ФРУКТ“ ООД. Поземлените имоти са предоставени за ползване под аренда на дружеството през 2002 год. за срок от 25 (двадесет и пет) години. Арендаторът е създал овощна градина – прасковени насаждения над 10 годишни. Законът позволява да придобие право на собственост върху земеделски земи при спазването на определените условия.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: