Новини

Първото за тази година заседание на Общинския съвет ще се състои на 28 януари от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред са включени за разглеждане и решение 35 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. В законовия срок общинската администрация е внесла три допълнителни точки, сред които е и приемане на нова структура на общинската администрация. Това обяви на пресконференция днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев.

Сред допълнителните точки е предложение за упълномощаване на представител на община Сливен в общото събрание на Асоциацията на В и К през февруари, на което

предстои да се сключи договор на общините, които са съдружници във „ВиК –

Сливен”. Допълнително съветниците ще гласуват също отдаването под наем на ползватели на земеделски земи - т.н. полски пътища.

Както вече беше обявено, на вниманието на медиите и гражданите на общината, преди всяко заседание основните теми ще бъдат предварително обявявани на пресконференция. В срещата с медиите днес взеха участие заместник-председателят

на Общинския съвет Кирчо Димитров /Реформаторски блок/ и председателят на

комисията по бюджет и финанси Георги Стоянов /ГЕРБ/.

Основните въпроси, които утре съветниците ще разглеждат, е приемането на проекта за бюджета на общината за 2016 година, стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2020 г. , както и годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за тази година.

Проектът за бюджет е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика, за осигуряване на финансовата й стабилност, посочи общинският съветник Георги Стоянов.

Стоянов представи накратко параметрите на проекта за бюджет 2016. Планираните приходи общо за 2016 г. са в размер около 96 900 000 лева. Приходите за местни дейности са около 50 150 000, приходите за държавна дейност са 46 755 000 лева. Приходите от имуществени и други местни данъци са планирани в размер на 16 300 000 лв, неданъчните приходи са 34 500 000. Разходите са също 96 900 000 лева.

„Бюджетът в този си вид е реално изпълним и балансиран. Той гарантира живота на системите в общината. Има леки нотки на оптимизъм”, смята Стоянов. Кирчо Димитров съобщи, че групата на Реформаторския блок ще подкрепи този бюджет, защото е изпълним и балансиран.

В предварителния дневен ред са залегнали предложения за упълномощаване

на представители на община Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в

които общината е съдружник, или акционер, избор на Комисия по стипендиите, избор

на Комисия по символиката за мандат 2015 – 2019 година. Ще има избор на УС на

Общинския фонд „Култура”, актуализиране на състава на общинския съвет по

наркотични вещества. Включени са няколко продажби на общински имоти.

В новата структура на общинска администрация Сливен е заложено намаляване на щатните бройки в администрацията от 338 на 328, считано от 1 април 2016 година. Предвижда се съкращаване на бройки и при служителите, заети с местни дейности, които са около 280 човека, съобщи Митев.

Няма да има пети заместник-кмет по общинската собственост. Тази дейност ще се изпълнява от секретаря на общината. В предлаганата структура се предвижда усъвършенстване на организационния модел, развитие на съществуващите структурни звена и преструктурирането на някой от тях за подобряване на координацията между дирекциите и отделите. Обособяват се нови дирекции – „Образование, култура” и „Връзки с обществеността”, на мястото на съществуващите досега отдели и дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт”. Има няколко самостоятелни отдели – „Бюджет”, „Човешки ресурси”, отдел „Сигурност и управление при кризи”. Обособява се и самостоятелен отдел за обслужване на общинския съвет, където се запазват трите бройки. Сред планираните промени е разделянето на сегашната дирекция „Местни приходи” на два отдела за отчитате на приходите и разходите и обслужване на данъкоплатците и на отдел за контрол по събирането на натрупани задължения.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/


Снимки: