Новини

Общинският съвет на свое заседание днес разгледа 32 предложения на кмета и общински съветници, свързани с работата на общинската администрация. Приета бе Програмата за управление на община Сливен за мандат 2016-2019 година, промени в Наредбата за управление на общинските пътища, актуализирана годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост и други важни за града въпроси. Не беше прието изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен.

В работата на сесията взеха участие кметът на Сливен Стефан Радев и екипът му, както и заместник областният управител Камен Костов. В залата присъстваха кметовете на населените места в общината и граждани.

Съветниците удостоиха с почетния знак на Общинския съвет„За граждански принос” общинската съветничка Соня Келеведжиева - учител в Гимназията с преподаване на западни езици „Захари Стоянов” и ръководител на театър „Класика” към гимназията. Наградата е във връзка с честването на 25 години от създаването на ученическия театър.

Програмата на кмета Стефан Радев и неговия екип е за провеждане на разумната политика по отношения на бюджетната стабилност, ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси. Предвижда се провеждане на активна социална политика, привличане на инвестиции, подобряване на системата за услуги за обслужване на гражданите и бизнеса, оптимално използване на възможностите на международно, европейско и национално финансиране и други.

Съветниците гласуваха учредяване на безвъзмездно право на строеж на сдружение „Спортен клуб по борба Станка Златева“, върху имот от 1 250 кв.м. Сред приетите предложения са предоставяне ползването на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, продажби, в землището на Сотиря, Рамануша, Плоски Рът и Батмиш, отдаване под наем на общински имоти.

По негово желание беше освободен управителят на общинска фирма „Охрана и СОТ“. За временно изпълняващ длъжността управител в дружеството бе избран Петко Чолаков. Община Сливен разваля договор за арендуване на земеделска земя, сключен с фирма "Латика"ООД. Теренът е предвиден за разширение на новите гробища на града.

Съветниците утвърдиха съставите на обществените комисии за избор на носителите на наградите на община Сливен, състава на комисията към Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение. Финансово бяха подпомогнати различни читалищни колективи и нуждаещи се граждани.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: