Новини

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Сливен откри процедура за финансово оздравяване на община Сливен и възложи на кмета Стефан Радев да изготви оздравителната програма в едномесечен срок.

Сесията днес даде съгласие община Сливен да кандидатства с проект по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г" за изграждане на компостираща инсталация за преработка на разделно събрани отпадъци. Съветниците подкрепиха и намерението на общината да кандидатства с проект за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж".

Сесията днес разгледа 60 точки, внесени от кмета Стефан Радев, председателят на общинския съвет Димитър Митев и общински съветници. Три от тях не бяха гласувани. В заседанието взеха участие кметът на Сливен и управленският му екип. В залата присъстваха кметовете на населените места в общината и граждани.

Направени бяха промени в наредба за изменение на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен. Отмени се въведена цена за услуга, която е приета през 2011 година, за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

Сесията утвърди избора на управител на „Общинска охрана и СОТ" ЕООД - Петко Чолаков, директорите на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси" - Даниела Йорданова и ОП „Общински пазари" - Жанета Стойчева, след проведени конкурси. Не прие д-р Атанас Грунов да изпълнява временно длъжността управител на ДКЦ 1, тъй като в момента е ръководител на друга общинска структура. Досегашният управител на центъра д-р Александров напуска по свое желание.

Гласуваха се предварителните договори за прехвърляне на собственост между общината и фирмите „Три инвест" ООД и „Строй груп Илиеви" ЕООД, както и предварителен договор за прехвърляне право на собственост с Панаю Атанасова. Кметът на Сливен Стефан Радев изтъкна, че общината не трябва да пречи на гражданите, с които има съсобственост и желаят да я прекратят, като същевременно защитава собствения си интерес.

Прието бе преместването на стоянка на таксиметрови шофьори в квартал „Българка", по препоръка на РУ на МВР в Сливен и общинската комисия по безопасност на движението.

Бяха определени членовете на комисиите за провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. В комисията влизат общинските съветници Христо Котов /ГЕРБ/, Кирчо Димитров /Реформаторски блок/, Стефан Пасков /"Народен съюз"/ и Радослав Кутийски /БСП/. За резервни членове сесията избра Керанка Стамова /ГЕРБ/ и Димитър Павлов /ГЕРБ/.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: