Новини

Общински съвет - Сливен ще проведе редовно заседание на 31 август от 9 часа в зала "Май". В дневния ред за включени 38 точки, ще бъдат гласувани и допълнителни, съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Сред допълнителните точки е Упълномощаване на кмета на община Сливен Стефан Радев да подпише "Запис на заповед" като обезпечение на авансово плащане на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година. Общинските съветници трябва да гласуват и промяна на адреса на предоставяне на услугата "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост". В предложението е посочено, че във връзка с оптимизиране на управлението на социалната услуга в община Сливен, е наложително приемане на действия по преместването на социалната услуга. Като извънредна точка от дневния ред влиза и предложение за изменение на решение на Общински съвет от 28 юли 2016г. С него е утвърдено съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения и групи в полудневни и целодневни детски заведения под определена средна посещаемост по Наредба № 7 на МОН. Във връзка с намаляване на броя на учениците под нормативно определения минимум за самостоятелна паралелка е необходимо формирането на маломерни паралелки за ученици от СУ "Йордан Йовков" и СУ "Хаджи Мина Пашов" в Сливен.

В дневния ред е включено приемане на нова Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия. Ще бъде прието решение за изменение на бюджета на община Сливен за 2016 година. " Има предложение и за Промени в ръководствата на постоянните комисии на Общински съвет Сливен. Общинският съвет ще трябва да избере заместник - председател на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания и зам.- председател на ПК по общинска собственост и местно самоуправление. Ще бъде подложено на гласуване предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд „Култура” към Община Сливен. "Протоколът, който изготвя фонд "Култура" на своите сесии и отпуска финансови средства на определени творци, трябва да бъде утвърждаван от Общинския съвет, за да може кметът да има необходимите правомощия да отпусне финансовите средства. Ще има промяна и в Управителния съвет на Фонда. През месец юли бяха прекратени правомощията на Милена Чолакова като общински съветник, която в момента е директор на дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността". Поради това се налага да се направят промени в състава на Управителния съвет на фонда", каза още председателят на Общински съвет - Сливен.

Общинските съветници ще дадат съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно предложение. Сред точките от дневния ред е Намаляване на капацитета и числеността на социална услуга Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж - Сливен. "Общинският съвет следва да вземе решение да намали капацитета на звеното от 100 на 5 места, а числеността на персонала от 39 на 2 щатни бройки. Звеното се запазва като структура, тъй като дейностите по проект „Помощ в дома” надграждат и разширяват предоставяните услуги", каза заместник-председателят на ОбС Кирчо Димитров.

Има предложения за продажби, учредяване право на строеж, отпускане на финансови помощи и др.

Димитър Митев съобщи, че Планът за финансово оздравяване на община Сливен няма да бъде внесен за дискутиране и одобрение в предстоящото заседание. Той обясни, че е получено писмо от Министерството на финансите, в което е посочено, че посоката на изготвяне на Плана е вярна, но трябва да се намерят оше възможности за икономии. "До момента, в който Планът не е съгласуван с министъра на финансите, ние не можем да го гледаме на сесия. Община Сливен и Общински съвет - Сливен са си изпълнили ангажимента по Закона за публичните финанси. Ние гласувахме оздравителният процес да започне, дадохме срок на общинската администрация за изготвянето му, който беше изпълнен, проведохме публичното обсъждане. Сега единственото нещо, което трябва да направим, е да го приемем, но това ще стане, след като бъде съгласуван с министъра на финансите. В момента, в който се съгласува, ще го приемем на редовна или извънредна сесия", каза още Митев. Той изрази мнение, че Законът за публичните финанси дава идеална възможност да бъде поискан безлихвен заем и ако през следващите три години докажем, че имаме добра финансова дисциплина, тези пари ще ни бъдат опростени. Митев отново припомни, че парите ще се използват за разплащане на вече направени задължения. По думите му, дори и да не се поиска безлихвен заем, просрочията трябва да се платят.

Димитър Митев съобщи, че се води диалог с ръководствата на Ансамбъла за народни песни и танци - Сливен и Симфоничния оркестър, както и с двата големи синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа".

"Имахме среща с тях. Договорихме се да се осигури пълна информация за разходването на средства за тези институти за миналата година. След това предстоят отново срещи с ръководствата на институтите и зам.-кмета Пепа Чиликова. В началото на септември ще направим отново среща. Правим всичко възможно да е ясно, че нямаме една единствена цел - да съкращаваме разходите на който и да е културен институт, а напротив - трябва да намерим оптимален вариант", допълни Митев.

В отговор на въпрос от журналист дали могат да бъдат актуализирани заплатите на общинските съветници, Димитър Митев заяви, че възнагражденията им са едни от най-ниските в страната. Той допълни, че заплатите на местните парламентаристи са не повече от 420 лева месечно.

"В самото начало, когато се структурираше Общинският съвет, всички колеги бяхме единодушни, че заплатите трябва да се намалят. Взе се решение възнаграждението да бъде около размера на една минимална работна заплата за страната", каза от своя страна Кирчо Димитров. Той коментира, че е факт тежкото финансово състояние на общината и е наложително да се вземат непопулярни мерки. Димитров смята, че трябва да се намери общ език в местния парламент относно Оздравителния план, за да бъде приет от министъра на финансите и да може Общината да вземе максималния размер на сумата, която се иска от държавата. Той отбеляза, че е много добра възможността да не се връща безлихвения заем, ако бъдат изпълнени всички условия на Министерство на финансите.

Заместник-председателят на ОбС Деан Дечев заяви, че вече е изразено становището на групата на БСП този вариант на оздравителния план да не бъде гласуван. "За хубаво или за лошо ни се дава още малко време да поработим и да дебатираме. Наистина това е документът, който до голяма степен ще определи бъдещето, визията и функционирането на общината за следващите няколко години", каза още Дечев и допълни, че трябва да се търсят варианти да не се допуска твърде много намаляване на разходите.


Снимки: