Новини

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 17 ноември 2016 г., от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи на редовната пресконференция председателят на общинския съвет Димитър Митев. В пресконференцията, по повод предстоящото заседание, взеха участие заместник-председателите на съвета Деян Дечев и Кирчо Димитров, както и Мариета Петкова - председател на постоянната комисия по инвестиционна политика и устройство на територията.

От името на ръководството на общинския съвет Митев поздрави новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България Румен Радев и Илияна Йотова. „Дано успеят да бъдат обединители на нацията, защото в момента България се нуждае от стабилност и разум”, пожела Митев.

Сесията ще гласува „Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия”. Митев поясни, че тази наредба веднъж беше подложена на гласуване и не събра необходимото мнозинство. Общинската администрация е направила корекции. В наредбата са разписани ясни правила и критерии при провеждане на конкурси за избор на управители, както и редът и условията за сключването на договор за управление. Ясно са разграничени функциите на Общинския съвет, на кмета на общината, на органите на управление и представителите на общината в дружества със смесено участие. Изготвени са показатели за определяне възнаграждението на управителите, които са съобразени с печалбата на дружествата.

Мариета Петкова представи акцентите в „Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени”. Петкова припомни, че повече от 15 години общината събираше такси за възстановяване на пътната настилка и тротоарите, но не беше достатъчно коректна при възстановяването им. Наредбата ще регламентира реда и условията за извършване на аварийните ремонти. Тези, които разкопават пътните настилки ще имат задължението да ги възстановят за собствена сметка. Ще се събира гаранционна сума в общината, която ще се връща след извършената работа в посочен от тях срок, каза общинската съветничка.

Ще бъде обсъдена информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за първото шестмесечие на 2016 година. Приходите са по-добри, съпоставими с 2015 година, недоборите също се събират, съобщи Кирчо Димитров.

На тази сесия съветниците ще гласуват продажба на над 800 дка земя в землището на с. Желю войвода. Земята е четвърта категория, кумасирана. Началната тръжна цена е над един милион лева. Сред точките за разглеждане са продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове, отпускане на финансови средства и други важни за гражданите въпроси.

В сайта на общинския съвет вече са публикувани проект за промени на наредби, както и правилник за организация и работа на общинския съвет, които ще бъдат разглеждани на сесията на 16 декември. По изискване на нови законови разпоредби всички нормативни актове трябва да бъдат поместени в сайта в срок от един месец, а не както досега 14 дни, съобщи Димитър Митев.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/