Новини

Декемврийското заседание на общинския съвет започва с едноминутно мълчание в памет на жертвите от инцидента с взривените цистерни в село Хитрино. Сесията днес разгледа 43 предложения. От предварително обявения дневен ред отпадна определянето на границите на зоните в населените места във връзка с данъчните оценки на недвижимите имоти. В работата на сесията взеха участие кметът на община Сливен Стефан Радев и неговите заместници.

Днес бяха приети изменения и допълнения на някои нормативни актове по които работи общинската администрация и други важни за гражданите на община Сливен решения. Сред тях са проект за изменение и допълнение на наредбата за т.нар. „синя зона" в Сливен. Гласувано бе създаване на общинско предприятие „Градска мобилност", с предмет на дейност „Управление, поддържане и търговска експлоатация на платената зона за паркиране, управление и организация на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Сливен”. Предприятието ще бъде с персонал от 19 души.

След дебатиране беше приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата.

Направени бяха промени в бюджета на общината. По предложение на председателя на общинския съвет Димитър Митев се направи промяна и в правилника за работата на общинския съвет. Предложението му е за цялостно гласуване на бюджета, а не по параграфи, както до сега.

С 21 гласа „за”, 2 „против” и 14 „въздържали се” за председател на Постоянната комисия по нормативна уредба /НУЗАОСКИРОС/ бе избрана съветничката Кръстинка Дечева. Досегашният председател Момчил Пантелеев поиска да бъда освободен от тази длъжност по лични съображения.

По предложение на съветниците Стефан Пасков и Антоний Андонов от „Народен съюз“ и „ ВМРО-БНД“ се прие декларация против изграждането на бежански центрове на територията на общината. Декларацията ще бъде изпратена на президента и министър-председателя на България, както и на областния управител на Сливен, решиха съветниците.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

16.12.16 г.