Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 26 януари 2017 г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 40 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. В законовия срок са внесени и две допълнителни точки – за даване на съгласие община Сливен да поиска от Регионалната инспекция по околната среда и водите да възстанови част от средствата за отчисления по Закона за отпадъците, както и предложение за освобождаване на управителя на „Дентален център 1 - Сливен” ЕООД. Това съобщи пред журналисти председателят на общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция, по повод предстоящото заседание, взе участие и заместник-председателят на съвета Кирчо Димитров.

„Януарската сесия се очертава като една от най-важните, отговорни и тежки сесии”, посочи Димитър Митев. На нея ще се обсъжда и гласува проекта за бюджет на общината за 2017 година; Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение; Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища; промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата. Сред важните въпроси, които сесията ще гласува Митев открои и приемането на промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; отчет на взетите от общинския съвет решения и техните изпълнения; създаване на обществен съвет, съгласно Закона за социалното подпомагане; промени в някой от обществените комисии; програма за отпускане на стипендии. Ще се гласуват и рутинни точки - разпореждане с общинско имущество, отпускане на финансови помощи и опрощаване на държавни вземания.

По думите на Кирчо Димитров администрацията е изготвила един реалистичен, изпълним бюджет. Той смята, че общината трябва да насочи усилията си към създаване на условия за събиране на повече приходи от данък недвижими имоти, които ще дадат отражение на капиталовата програма, от там подобряване на бизнес климата и на живота на гражданите.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от проведените заседания на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/.

25.01.2017г.