Новини

21-то заседание на Общинския съвет започна с едноминутно мълчание в памет на Тодор Терзиев, почетен гражданин на Сливен. В началото на сесията беше отправен поздрав към общинския съветник Кольо Милев, избран на 26 март за народен представител в 44 Народно събрание.

На редовното заседание на ОбС присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени места в общината, ученици от 12 клас на гимназия „Добри Чинтулов”.

Сесията днес разгледа 47 важни за гражданите въпроса. С одобрението на 38 съветници, без "против" и "възържал се", беше създадено общинско предприятие „Озеленяване” и приет правилника за дейността му. Новосъздаденото предприятие ще изгражда, поддържа, почиства и стопанисва паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и други обществени озеленени площи. Също така ще се занимава с озеленяване, поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки, опазване на чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери, парковата мебел. Във връзка с това се направи изменение на бюджета на община Сливен.

Беше приета изцяло нова Наредба за преместваемите обекти и направена промяна в Наредбата за обществения ред, свързана с определените от общинския съвет глоби за колите, които се качват на тротоарите и зелените площи. Съветниците приеха изменение в Наредбата за приемане на ученици в детските заведения на територията на община Сливен.

Сесията на 30 март гласува отчета на кмета на община Сливен за изпълнение на неговата управленска програма за 2016 година. Беше приета програма за туризма, годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги, отчет за дейността на Общински фонд „Култура” за 2016 година. Гласувани бяха разпореждане с недвижимо общинско имущество, промяна и съгласуване на подробни устройствени планове, отпускане на финансови помощи и други.

Два от въпросите не получиха одобрение. Предложението на общинския съветник Стефан Христов, за он-лайн излъчване на заседанията на постоянните комисии, беше подкрепено от 9 съветници, 15 гласуваха „против”, 10 се въздържаха. Също така съветниците не одобриха изработване на Подробен устройствен план на поземлен имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия в Сливен, по предложение на Тодор Начев.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

30.03.2017г.


Снимки: