Новини

Общинският съвет /ОбС/ прие план за финансово оздравяване на община Сливен, гласува изменения в бюджета за 2017 година, прие наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. Сесията днес разгледа 35 важни за гражданите въпроси, внесени от кмета и общински съветници.

На 22-рото редовно заседание на ОбС присъстваха кметът Стефан Радев, неговите заместници Пепа Чиликова, Румен Иванов, Стоян Марков, секретарят на общината Валя Радева, кметове на населени места и граждани.

Планът за финансовото оздравяване беше приет с 23 гласа „за”, 9 съветници гласуваха „против”, 4-ма се въздържаха. Предвижда се общината да поиска от държавата безлихвен заем до 17 250 000 лв, но не по-малко от 5 милиона лева. Ако финансовата дисциплина е добра, в края на оздравителната процедура, получените пари могат да бъдат опростени.

На тази сесия беше приета общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и програма за закрила на детето. Съветниците одобриха отчета по програмата за опазване на околната среда и програмата за управлението на отпадъците. Също така дадоха съгласие да се кандидатства по Инвестиционната програма за климата за закупуване на електромобил за нуждите на община Сливен.

Приети бяха разпоредителни сделки с общинско имущество, предложения за отпускане на финансови средства за културна, социална и спортна дейност и други финансови помощи.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

27.04.2017г.


Снимки: