Новини

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04 г.;215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.;755/24.11.05 г.; 786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06 г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/ 21.12.2006 г.; 1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/ 22.03.2007 г. ; 1473/ 28.06.2007г.; 94/ 14.02.2008 г.; 133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№ 4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш.№ 204/ 05.06.2008 г.; Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966 от 10.05.2010год. изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново обсъждане в частта на чл.14, ал.3 от областния управител на Област Сливен със Заповед № РД- 11-16-14/16.02.2009 г.;изм. и доп. с Реш. № 460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№ 766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010 год.; изм. с Реш.№ 952/12.08.2010год.;изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм. с Реш. №1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.; доп. с Реш. №1330/07.07.2011 год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. № 246/31.05.2012год.; доп. с Реш. №382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. № 477/28.11.2012 год. и изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012год. и Реш. №562/30.01.2013год.; Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014год., в сила от 01.10.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. № 1508/27.11.2014 год., изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 1670/26.03.2015 год., изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш. № 258/30.06.2016 год., изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год. доп. с Реш. № 487/16.12.2016 г.) Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg.


Снимки: