Новини

Общинският съвет в Сливен проведе 27-ма редовна сесия на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. Към предварителния дневен ред от 39 предложения, внесени от кмета и общински съветници, бяха разгледани още 4 допълнителни важни за гражданите въпроса. Общинският съветник Атанас Делибалтов, като вносител, оттегли предложението си за избор на временно изпълняващ длъжността управител на общинското дружество „Обреден комплекс”.

Бяха приети промени в бюджета на община Сливен, отдаден под наем стадиона на Карандила, направена промяна в правилника на общинското предприятие „Озеленяване". Съветниците удължиха договора на наемателя на паркинга в общинския кооперативен пазар. И на тази сесия се разгледаха рутинни въпроси, свързани с разпореждането с общинско имущество, отпускането на финансови средства за културна и социална дейност и други.

Със 17 „за” и 11 „въздържали” се съветници не беше прието предложението за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на временни преместваеми обекти, които се намират в района на пешеходната зона на централната градска част в Сливен.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

31.08.2017 г.


Снимки: