Новини

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен каня гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници общински съветници представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и граждани да вземат участие в публичното обсъждане на Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 год.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.09.2017 год./вторник/ от 16.30 часа в зала „Май“ на Община Сливен.

ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет – Сливен


Снимки:


Прикачени файлове:

Отчет:

Приложения: