Новини

Промени в две наредби ще се обсъдят на предстоящото заседание на Общински съвет – Сливен. Едното предложение е за промяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен, каза на пресконференция днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Вносител на проекта за промени е кметът на Общината Стефан Радев.Те са свързани с включването на детските градини към делегираните бюджети, обясни заместник- председателят на Общинския съвет Кирчо Димитров. Според него така детските градини ще имат по- голяма самостоятелност, ще могат да се генерират средства и да се определят възнагражденията. Тази промяна е свързана с изискване на Закона за предучилищното и училищно образование. В предложението за промяна в наредбата е включено и осигуряване на 7 хиляди лева за басейна на СУ „ Константин Константинов“, както и за увеличаване бюджета на кметства от общината.

Другият нормативен документ, за който е внесено предложение за промяна е Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен.Предложението е на общинския съветник Соня Келеведжиева и е свързано с разширяване сферата на използване на преместваемите обекти, разположени в централната пешеходна зона на града. Предлага се към павилиони за периодичен печат да се добавят печатни издания и сувенирни предмети, произведени от членове на Регионалната занаятчийска камара- Сливен.

На заседанието ще се гласува и предложението, внесено от кмета Стефан Радев за даване съгласие общината да кандидатства с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани зелени и/или биоразгардими отпадъци“. Проектът е по Оперативна програма „ Околна среда“ 2014- 2020 г, приоритетна ос „Отпадъци“. Община Сливен кандидатства по процедура за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ. Проектното предложение е на стойност до 3 399 999 лв.с ДДС. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Допустимите дейности са както за подготовка, така и за изпълнение на проектното предложение.


Снимки: