Новини

С решение на Общински съвет- Сливен от днес беше дадено съгласие Общината да кандидатства с проект за изграждане на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци. Проектът е по Оперативна програма „ Околна среда“ и е на стойност 3 399 999 лв. с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. На заседанието днес беше гласувано изменение в бюджета на Община Сливен за 2017 г. Гласува се и изменение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен.

Частично беше прието предложението за изменение в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен. Разшири се обхватът на това, което може да се предлага в преместваемите обекти на централната пешеходна зона в Сливен. Освен периодичен печат, с решението от днес се позволява да се предлагат и сувенири. Не се прие допълнението, според което те да са произведени от членове на Регионалната занаятчийска камара в Сливен.

На заседанието беше открита процедура за избор на директор на Общинско предприятие „ Градска мобилност“. Положителен вот получиха и предложенията за продажби на поземлени имоти- частна общинска собственост, няколко предложения за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на община Сливен, както и откриването на процедури за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти.

Общинските съветници гласуваха да бъдат отпуснати средства за предстоящите догодина в с. Глушник „ Маскарадни игри- 2018“, както и на спортни клубове. С решение от днес ще бъдат подпомогнати и граждани, отправили молба за това до Общинския съвет.


Снимки: