Новини

Кметът Стефан Радев и постоянните комисии към Общинския съвет на Сливен обсъдиха днес Общия устройствен план на общината и екологичната оценка към него.

Общият устройствен план обхваща територията на цялата община - 1366,6 км2 и е с времеви хоризонт до 2035 г. Главната му цел е създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.

Общият устройствен план е стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие.

Мрежата включва:

- един главен център – гр. Сливен

- три вторични центъра ( гр. Кермен, с. Стара река с. Бяла)

- осем опорни селища с. Самуилово, с. Гавраилово,с. Злати войвода,с. Ковачите, с. Крушаре, с. Жельо войвода, с. Блатец и с. Драгоданово

- 33 села , чието обществено обслужване се осъществява в някои от по- главните населени места

Предстои Общият устройствен план на общината и екологичната оценка към него да бъдат одобрени на предстоящата в четвъртък сесия на Общинския съвет.

19.03.2019 г.


Снимки: