Новини

28 точки включва дневният ред на утрешната редовна сесия на Общински съвет – Сливен. Това заяви председателят на местния парламент Димитър Митев по време на днешната пресконференция. Той допълни, че е включена една допълнителна точка за гласуване, свързана с отдаване под наем на полски пътища.

Сред акцентите на предстоящото заседание е изменението на бюджета на общината. По думите на председателя на Комисията по финанси, бюджет, икономическо развитие Георги Стоянов една от причините е свързана с промяната в Закона за местните данъци и такси, който касае основно лицата, декларирали повече от едно основно жилище. При тях ще има преизчисляване на облога и данъкът ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата. В този случай се очаква увеличение на планираните в бюджета на общината приходи. Други няколко причини са свързани с разходи за ремонт на гробищни паркове в по-малките населени места в общината, изплащане на субсидии и др.

Общинските съветници ще гласуват промяна на характера на собствеността на 300 декара в землището на летище „Бършен“.

На утрешната сесия ще бъде разгледан отчетът за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на общината, което бе повод за присъствието на председателя на Комисията по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство Радослав Кутийски.

Друга точка от дневния ред касае задействането на процедура, да бъде продължен срокът за безвъзмездното управление на крепостта „Туида“ от Община Сливен.

Ще бъде гласувано и предложението пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Сливен да станат общински. Бул. „Панайот Хитов“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Макгахан“ и ул. „Генерал Скобелев“ са части от републиканската пътна мрежа. По думите на Димитър Митев промяната се налага заради намерението на Община Сливен да изгради велоалеи в тези участъци и подобряване организация на движението.

В дневния ред са включени още разпореждане с общинска собственост, промяна, одобрение и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

20.03.2019 г.


Снимки: