Новини

Общински съвет Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 1572 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Сливен, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен и Районен съд-Сливен за мандат 2020 – 2024 г., както следва:

За Окръжен съд - Сливен - 40 /четиридесет/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено на 09.05.2019 г.

За Районен съд - Сливен - 44 /четиридесет и четири/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Сливен, проведено на 16.04.2019 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

• Възраст от 21 до 68 години;

• Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;

• Има завършено най-малко средно образование;

• Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

• Не страда от психически заболявания;

• Не е съдебен заседател в друг съд;

• Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;

• Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

• Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/;

● Подробна автобиография, подписана от кандидата;

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки;

• Мотивационно писмо;

• Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/;

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 17.00 часа на 03.07.2019 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 1572 от 30.05.2019 г., Общински съвет Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет – Сливен

Приложение № 1

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СЛИВЕН

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният/та/...........................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: .....................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Окръжен съд –Сливен/Районен съд-Сливен /ненужното се зачертава/

Прилагам документи, с които доказвам съответствието с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Сливен да се обръща за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български раждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /само за родените преди 16 юли 1973 г./.

дата: ................................... Декларатор:…………………..

гр. ....................................

Приложение № 2

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СЛИВЕН

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Долуподписаният/та/............................................................................................... (собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: .....................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм съдебен заседател в друг съд;

2.Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;

3.Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.

дата: ................................... Декларатор:…………………..

гр. ....................................

Приложение № 3

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СЛИВЕН

П И С М Е Н О С Ъ Г Л А С И Е

Долуподписаният/та/............................................................................................ (собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: .....................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласен/а/ съм да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ в съдебния район на Окръжен съд –Сливен/Районен съд-Сливен /ненужното се зачертава/

дата: ................................... Декларатор:…………………..

гр. ....................................


Снимки:


Прикачени файлове:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3