Новини

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен и Районен съд Сливен, избрана с Решение № 1572 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Сливен

публикува Списък и документи на на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Сливен и Районен съд Сливен на сайта на Общински съвет Сливен. Със списъкът може да се запознаете тук.https://obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2020-2024

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, зала № 101 при следния ред:

• 29.08.2019 г., 13:00 ч. – кандидатите от № 1 до № 26 включително от списъка по-горе

• 30.08.2019 г., 10:00 – кандидатите от № 27 до № 52 включително от списъка по-горе

• 02.09.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 53 до № 78 включително от списъка по-горе

• 09.09.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 79 до № 104 от списъка по-горе.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Сливен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.


Снимки: