Новини

XVIII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България се проведе в Пловдив. В рамките му бе извършен отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за 2019г. и за мандат 2015г.-2019г.

В хода на събранието бяха избрани и новите членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за следващия мандат. За председател на Управителния съвет бе избран Венцислав Спиридонов-председател на Общински съвет-Велико Търново. Тази година в състава на 7-членния Контролен съвет влезе председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. В състава на новия Управителен съвет отново е избрана Христина Чолакова-председател на Общинския съвет в Котел.

19.06.2020 г.

Снимка: НАПОС в Република България


Снимки: