Новини

В изпълнение на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2019 г., което ще се проведе на 14.08.2020год./ петък/ от 09.00 часа в зала „Май“ на Община Сливен.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН


Прикачени файлове:

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 год.

Приложения към Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 год.