Новини

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Районен съд Сливен, избрана с Решение № 268 от 30.07.2020 г. на Общински съвет-Сливен, публикува списък и документи на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливен.

Със списъкът може да се запознаете тук: https://obs.sliven.bg/sadebni-zasedateli

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели от горепосочения списък, ще се състои на 14.09.2020г. от 9.00ч., в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, зала № 101.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Сливен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Борислав Павлов

Председател на ВрК за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели


Снимки: