Новини

В изпълнение разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2020 г. от местната общност, което ще се проведе на 13.07.2021год. /вторник/ от 15.30 часа в зала „Май“ на Община Сливен.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН


Снимки:


Прикачени файлове:

Отчет

Приложения