Новини

Изменение на две от общинските наредби, предстои да гласува местният парламент този четвъртък, 29 юли, на свое редовно заседание, заяви председателят му Димитър Митев. Едната наредба касае реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С предложението за промяна, се дава възможност на Кмета на общината, да приема дарение на поземлени имоти и части от поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за улична регулация, както и да извършва продажбата на земя-частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, без търг и конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда върху общинска земя- урегулиран поземлен имот, по пазарни цени. С изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на общината се определят такси за ползване на изкуствена стена за катерене, монтирана в изцяло обновения Спортен комплекс „Асеновец“.

Митев отбеляза, че и на предстоящата сесия ще бъде гласувана актуализацията на общинския бюджет. По думите му тя се налага заради постъпили приходи от дивиденти от общинските търговски дружества, които надвишават планираните, както и необходимостта от разходи, включващи изграждане на система за видеонаблюдение в няколко села – Голямо Чочовени, Глуфишево, Трапоклово, за ремонт на читалището в село Желю войвода и др.

Общо 40 са точките, заложени в предварителния дневен ред. Освен рутинните, свързани с разпореждане на общинска собственост, отпускане на финансови помощи и средства и разрешение за изготвяне на подробни устройствени планове, Димитър Митев отбеляза, че предстои гласуване на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. В тази връзка той припомни, че наскоро беше проведено публично обсъждане с акценти от изпълнението на основния финансов документ за предходната година.

На заседанието в четвъртък ще бъде гласувано и даване на съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ за реновиране на няколко обекта - Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен и зала „Сливен“.

Общинските съветници ще гласуват и приемане на две общински стратегии. Едната е за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2021-2022 г./, втората – за борба с наркотиците /2021-2024 г./.

Сред точките за гласуване председателят Митев открои още определяне на представител на Община Сливен за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“, както и безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветерани, участвали във Втората световна война.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 часа, при спазване на противоепидемичните мерки.


Снимки: