Новини

18 села от община Сливен ще могат да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони, стана ясно по време на днешната редовна сесия на местния парламент. Двете предложения бяха приети единодушно от общинските съветници. Те касаят даването на съгласие Община Сливен да бъде включена към Сдружения с нестопанска цел в обществена полза - Местна инициативна група (МИГ). Едното сдружение е „МИГ-Твърдица”, а второто, „МИГ- Стралджа 2016“. Така сливенските села, които граничат с тези от общините Твърдица и Стралджа, ще бъдат включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на двете местни инициативни групи за новия програмен период 2021-2027. Това са селата Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово, Желю войвода, Камен, Калояново, Трапоклово, Бинкос, Бяла, Гавраилово Голямо Чочовени, Градско, Малко Чочовени, Новачево, Селиминово, Струпец и Чинтулово. Читалища, търговци, земеделски производители и физически лица от тези населени места, ще могат да се възползват и от възможностите, които предлагат и останалите Оперативни програми в България.

Всичките 41 точки получиха подкрепа на днешното заседание. Сред тях са отчетите за изпълнение на общинската програма за управление за 2021 г. и за изпълнение на решенията на местния парламент за второто полугодие на 2021 г., включително и на отчетените, като неизпълнени. Одобрение получи и отчетът за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за периода 31 юли-31 декември 2021 г.

Подкрепа получи и отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2021 г., съгласно Закона за общинската собственост. Беше приет и отчетът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за изминалата 2021 г.

Единодушно съгласие бе дадено и за откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в СУ „Константин Константинов“ за стоматологичен кабинет. Беше определена и датата за провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“-Сливен. Съгласно приетия статут на фестивала, организаторите обявяват датата на провеждането му три месеца предварително. Той е насрочен за дните от 24 до 26 юни.

В хода на сесията бяха разгледани още обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, съгласуване и изработване на подробни устройствени планове, тръжни процедури, както и отпускане на финансови помощи на граждани.

Видео от днешната сесия може да гледате на посочения линк: https://www.facebook.com/stefanradevsliven/videos/625980641837489


Снимки: