Новини

Местният парламент в Сливен предстои да гласува на сесията този четвъртък, 7 април, общинския бюджет за 2022 г. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. Точката е включена в дневния ред и е един от основните акценти на предстоящото заседание.

„Тази сесия се очерта като една от най-тежките и отговорните. Знаете, че приемането на бюджета е било едно от най-важните предложения. Не е по наша вина гласуването на бюджета през април, а на национално ниво държавният бюджет беше приет изключително късно. Предполагам, че с оглед очакванията за актуализации на държавния бюджет, е възможно да се наложи и актуализация на общинския“, каза Димитър Митев.

39 са точките в предварителния дневен ред, постъпили са две допълнителни предложения – едното е за възлагане на социална услуга по проект за патронажната грижа, а другото – новият началник на РУО-Сливен се предлага за член на комисията по избор на наградата „Аргира Жечкова“.

„Ще обсъждаме и изменения в няколко общински наредби. Едната касае условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, втората е за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен“, каза Митев. По отношение на предложението за изменение на втората наредба, той поясни, че то произтича от постъпили искания от директорите на няколко общински структури и касае повишаване на цените на някои от предлаганите от тях такси и услуги. В аргументите си за това те посочват основно повишените цени. Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен е третата от посочените, която предстои да бъде изменена. В контекста на изменението Митев уточни, че заради разширяване на гробищен парк „Ново гробище”, както и незаети гробни места в гробищен парк „Речица”, е необходимо да бъде извършено уточнение в действащата наредба, че нови гробни места могат да се предоставят само на територията на двата парка до изчерпване на капацитета в „Речица“.

Общинските съветници ще гласуват и нова тарифа за превоз на пътници от „Пътнически превози“-Сливен по предложение на управителя на дружеството.

Сред останалите точки за гласуване попадат отчетите на Програмите за опазване на околната среда и за управление на отпадъците на територията на община Сливен за 2021 г. Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската администрация за второ шестмесечие на 2021 г., също попада сред предложенията за гласуване.

На сесията в четвъртък предстои да бъдат утвърдени годишният отчет за дейността и годишната приходно-разходна план-сметка на Общински фонд „Култура“ за 2021 г. и програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2022 година. Друга точка е приемане на Програма за работата на местния парламент през второто тримесечие на 2022 г. Ще бъде гласувано още обявяване на конкурс за избор на управители на „Пътнически превози” ЕООД и на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД.

Димитър Митев обърна внимание и на още две от точките от дневния ред. Едната е свързана с упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД Сливен. Втората касае определяне на представител на Община Сливен за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД.

По отношение на останалите предложения Митев заключи, че те включват разпореждане с общинска собственост – одобрение и изготвяне на подробни устройствени планове, тръжни процедури, както и отпускане на финансови помощи на граждани.

Обичайно, сесията е насрочена за 9 ч. в зала „Май“.


Снимки: