Новини

Актуализация на бюджета и рутинни разпоредителни сделки с имоти, са сред точките за гласуване на редовната сесия на местния парламент този четвъртък, 30 юни.

По време на днешната пресконференция на председателя Димитър Митев, бяха откроени основните акценти от предварителния дневен ред на предстоящото заседание. По отношение на изменението на общинския бюджет, Митев посочи, че причините, които го налагат са постъпили допълнителни приходи, които ще бъдат преразпределени в общинските бюджетни сметки. По отношение на разходите Митев информира, че част от тях се налагат заради финансиране на проекта на Община Сливен за охрана на земеделската продукция в селата. Средства ще бъдат отпуснати и за ремонт на НЧ „Зора-1860“-Сливен, за доставка на системи за управление на клиентски опашки в Центъра за обслужване на гражданите, за системи за видеонаблюдение, текущи ремонти и др.

Други точки, които предстоят да бъдат гласувани са – приемане на работната програма на местния парламент за третото тримесечие на 2022 г., Планът за устойчива градска мобилност на град Сливен и избор на управители на две от общинските дружества. Сред по-важните моменти председателят открои още упълномощаване на представител на Община Сливен за участие и гласуване в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“, насрочено за 15 юли 2022 г. Друга точка касае разпоредителна сделка с общинско имущество. Димитър Митев конкретизира, че става въпрос за продажба на имот – общинска частна собственост от около 15 декара, който включва и няколко сгради в района на бившите военни казарми по бул. „Бургаско шосе“. Продажбата ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. В тази връзка той посочи, че вече има проявен инвеститорски интерес към тръжната процедура.

Местният парламент ще гласува и даване на съгласие Община Сливен да подпише партньорски споразумения със съседните общини Котел, Върбица и Стралджа и създаване на Местни инициативни групи (МИГ). По думите на зам.-председателя на Общинския съвет Веселина Тонева, която също присъства на пресконференцията, това е добра възможност за община Сливен, която не попада в списъка на общините в селските райони. Това ще позволи села от територията й в близост до вече споменатите общини, да се включат в тези инициативни групи и да участват с проекти в Стратегията за развитие на селските райони за новия програмен период 2021-2027 г. Ще бъде гласувано и включването на допълнителни населени места в „МИГ Твърдица-Сливен-долината на прасковите“.

Общинските съветници ще гласуват и отпускане на финансови помощи на граждани и средства на училища, детски градини и творчески колективи.

Общо 74 точки са включени в дневния ред на сесията в четвъртък. Традиционно, тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч. Заседанието ще започне с полагане на клетва на двама нови общински съветници. Това са Деница Проданова и Живко Минчев.


Снимки: