Новини

На 13.07.2022 г./сряда/ от 16.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2021 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН


Прикачени файлове:

Отчет

Приложения