Новини

На днешната си редовна сесия местният парламент одобри с мнозинство предложението абонаментната карта за една линия за лица с увреждания с над 71 % и с над 50 % увреждане на долни крайници, да бъде намалена от 25 лв. на 15 лв. Предложението бе допълнено в хода на дискусията, като се дава възможност на посочената група лица, да използват всички линии на градския транспорт срещу абонамент от 20 лв. „Надявам се да сме удовлетворили голяма част от очакванията на тези хора“, коментира кметът Стефан Радев. През лятото тази година той проведе среща с представители на съюзните организации на хората с увреждания в Сливен. Пред тях тогава кметът пое ангажимент да бъде преразгледана ценовата тарифа и те да бъдат компенсирани, ползвайки намаления за пътуванията.

По отношение на приетата и одобрена за 2023 г. план-сметка за дейностите по събиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, кметът подчерта, че Общината не променя размера на таксата за битови отпадъци, и че тя е една от най-ниските в цялата страна.

Одобрение днес получи и изменението на две от общинските наредби. Едната е за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Промяната се изразява основно в процедурата за приемане на размера на таксата за битови отпадъци, както и въвеждане на някои изменения в размера на таксите за ползване на училищна база. Въвежда се и ограничение в размера на таксата за издаване на данъчна оценка. Втората наредба, за която беше гласувано изменение, е за обществения ред. То се налага заради промените в Закона за защита на околната среда от шум, като по-висш нормативен акт. Съгласно новите текстове вече ще се изисква становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шум в околната среда.

В хода на сесията бе гласувана и актуализацията на бюджета. По думите на кмета Радев тя касае основно увеличение на приходната част, повечето, от която ще бъде прибавена в резерва. По-значителните суми, с които се увеличават разходите са за отпускане на средства за ремонт на тротоари в кв. „Клуцохор“, възстановяване на щетите от наводнението в село Николаево, както и традиционните размествания по Капиталовата програма.

Местният парламент се обедини в решението Община Сливен да не изпраща свой представител за участие в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“-Сливен.

Подкрепа получиха и предложенията от дневния ред за даване на съгласие Общината да кандидатства с проекти в сферата на образователната среда, както и в областта на социалните услуги и личната помощ.

В рамките на заседанието бяха гласувани и програмите на местния парламент за първото тримесечие на 2023 г., за развитие на читалищната дейност за 2023 г. и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост.

Запис от сесията може да гледате на посочения линк: https://www.facebook.com/stefanradevsliven/videos/1366272474137918


Снимки: