Новини

ПК по инвестиционна политика и устройство на територията при Общински съвет Сливен с председател г-жа Мариета Петкова проведе среща на 31.01.2012 година с представители на строителната камара и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и консултативните фирми за строителен надзор. В срещата участваха общински съветници, инж. К. Милев – кмет на Община Сливен, инж. Иван Манчев – зам. кмет на Община Сливен по устройство на територията и строителство, арх. Лора Йовчева – гл.архитект на община Сливен и инж. Красимир Хаджиминов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителен контрол”.

Обсъдени бяха проблеми, свързани със строителните разрешения, таксите за разглеждане и съгласуване на проекти по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен и варианти за намаляване на някои от таксите, за да се подпомогне строителния бранш в Сливен.

Комисията обсъди възможности за бъдеща съвместна дейност с професионалните организации от строителния бранш.


Снимки: