Новини

На заседанието на Общинския съвет – Сливен на 20.02.2012 година бяха разгледани 36 предложения.

По важните от тях общинските съветници приеха с мнозинство.

Приемане на Бюджета на Община Сливен за 2012 година.

Приемане на Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2011 год.

Приемане план за работата по приватизацията в Община Сливен през 2012 година.

Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3:Устойчиво развитие на туризма”; по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и за изграждане на обществен център и детска градина в кв.”Ново село” с подкрепата на Световната банка и Министерството на труда и социалната политика.


Снимки: