Новини

за установените обстоятелства и направените изводи от анализа на информацията по Проблем № 1 “УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СУБСИДИИ И СЪСТОЯНИЕ НА ИЗГРАЖДАНИТЕ ОБЕКТИ” от Списъка по т. 3.1 от Правилата за работа на Вр.К по . Реш. № 29/23.12.2011 г. на Общ. съвет Сливен

Анализът по Проблем № 1 “Усвояване на целевите субсидии и състояние на изгражданите обекти” е извършен изцяло въз основа на поисканата от Вр.К. и своевременно представена информация от общинската администрация и от три министерства – МРРБ, МОН и МОСВ. Допълнително от общинска администрация постъпиха справки за състоянието на обектите, по които има неусвоени средства от целевите субсидии, а също така и справки за паричните потоци и съответните салда.

Значителна част от целевите субсидии, предоставени на община Сливен за периода 2007-2011 г., са за капиталови разходи. Това прави възможни и допустими преходни остатъци, включващи се през следващата година в общата сума. на собствените средства. Ето защо се наложи проследяване на потоците на целевите ресурси за целия период от време: получени, усвоени, преходен остатък. Освен това целевите субсидии могат да бъдат от РБ и от бюджетите на министерства и други централни структури. Така класифицирани, общо за периода 2007-2011 г. целевите субсидии за община Сливен са следните: ( в лв., допустими са несъществени грешки в стотиците и по-малко)

получени усвоени остатък към 31.12.2011 г.

- от Републикански бюджет 14 324 923 13 097 480 1 227 606

- от министерства 14 457 402 11 043 630 3 413 672

Остатъкът (неусвоените) средства от целевите субсидии към 31.12.2011 г. са за капиталови разходи и по обекти се разпределят както следва:

От републиканския бюджет: (в лв.)

1. Ремонт и реконструкция НХГ “Д. Добрович” - неусвоени 479 900

2. Саниране ЦДГ “Детски рай” 1 - неусвоени 393 813

3. Отводняване с. Скобелево - неусвоени 353 710

общо 1 227 423

От министерства и други централни структури: ( в лв., в случая конкретните

обекти са само от МРРБ)

1. Реконструкция ВВМ “Руски квартал” - неусвоени 1 048 890

2. Реконструкция напорен канал ПС

с. Ковачите - неусвоени 1 000 095

3. Реконструкция ВВМ кв. “К.Фичето”

и кв. “Република” - неусвоени 1 041 531

4. Реконструкция УВМ Сливенски

минерални бани - неусвоени 322 143

общо 3 412 659

Общо неусвоените целеви субсидии за капиталови разходи – от РБ и от министерства, към 31.12.2011 г. възлизат на 4 мил. 640 хил. лв.

Анализът се извърши в две направления:

Първото е свързано с изпълнението на проектите за горепосочените обекти: година на получаване и размер на целевата субсидия, кога, как и с коя фирма-изпълнител е сключен договора, какви са неговите основни параметри - цени, срокове и плащания, на какъв етап към момента е изпълнението на обекта и т.н.Констатациите са следните:

1. Ремонт и реконструкция НХГ “Дим. Добрович”: целевата субсидия е на стойност 800 000 лв. и е получена през 2007 г.; изпълнител е ГД “Стройинвест” по договор от 06.06.2008 г. ; срокът за изпълнение е 180 кал. дни ( 6 месеца ) от датата на прeвеждане на аванса - 12.06.2008 г. 319 000 лв. ; срокът е изтекъл в началото на 2009 г., работата не е приключена, не са извършвани разплащания, обектът не е предаден и приет съгласно нормативната уредба, но е в експлоатация.

2. Детски градини - ЦДГ “Детски рай” 1: целевата субсидия е на стойност 400 000 лв. и е получена през 2008 г.; първоначално субсидията е определена за саниране ОДЗ “Елица” по договор от 08.09.2009 г. с ГД “Стройинвест Сливен”.; този договор е прекратен с писмо от общ. администрация от 10.12.2010 г; субсидията се пренасочва към ЦДГ “Детски рай” 1, за което детско заведение изпълнител е ГД “Стройинвест”.; срокът за изпълнение е 120 кал. дни ( 4 месеца) от датата на привеждане на аванс, няма данни за прeведен аванс; комисия, назначена със заповед на кмета съставя констативен протокол от 10.11.2010 г. с над 20 позиции за неизпълнени или некачествено изпълнени видове СМР; обектът не е предаден и приет съгласно нормативната уредба, но е в експлоатация.

3. Отводняване с Скобелево :целевата субсидия е на стойност 589 510 лв. и е получена през 2011 г..; изпълнител е ГД “Стройинвест Сливен” по договор от 22.06.2011 г.; срокът за изпълнение е 300 кал. дни ( 10 месеца) от датата на аванса - 23.06.2011 г. на стойност 235 800 лв.; срокът не е изтекъл, изпълнява се от подизпълнител

4. Реконструкция ВВМ “Руски квартал”: целевата субсидия е на стойност 3 555 000 лв. и е получена през 2007 г..; изпълнител е ГД “Стройинвест” с договор от 15.12.2007 г. за 3 500 011.20 лв; срокът за изпълнение е 15 месеца от датата на аванса – 14.03.2009 г. 1 400 000 лв.; срокът е изтекъл през лятото на 2010 г., няма представени протоколи за извършени СМР; водопроводната мрежа е в експлоатация без да е извършено предаване и приемане на обекта съгласно нормативната уредба от строителя на оператора.

5. Реконструкция ВВМ кв. “К.Фичето” и кв. “Република”: целевата субсидия е на стойност 1 580 000 лв. през 2008 г. и 1 440 725 лв. през 2009 г.; изпълнител е ГД “Стройинвест Сливен” по договор от 16.01.2009 г.; срокът за изпълнение е 800 кал. дни от датата на аванса – 17.04.2009 г. 1 580 000 лв.; срокът е изтекъл през средата на 2011 г., според строителния надзор и инвеститорския контрол обектът е с незавършени СМР, не може да бъде съставен акт 15, водопроводната мрежа е в експлоатация без да е извършено предаване и приемане на обекта от строителя на оператора

6. Реконструкция напорен канал ПС с. Ковачите: целевата субсидия е на стойност 1 001 000 лв. през 2008 г.; изпълнител е ГД “Стройинвест Сливен” по договор от 03.07.2009 г. за 919 927.93 лв.; с писмо от 13.10.2010 г. на общ. администрация договорът е прекратен; целевата субсидия остава изцяло неусвоена и не е върната на МРРБ.

7. Реконструкция напорен водопровод и улична ВМ на Сливенски минерални бани: целевата субсидия е на стойност 801 000 лв. от 2008 г.; изпълнител е ГД “Стройинвест Сливен” по договор от 03.07.2009 г. за 1 194 356.58 лв; срокът за изпълнение е 270 кал. дни (9 месеца) от датата на аванса - 478 857 лв., от който с фактура от 11.12.2009 г. са усвоени 398 118.86 лв.; срокът за изпълнение е изтекъл на 03.04.2011 г., а по оценка на инвестиционния контрол извършените СМР са на 40 % и повече не се работи; водопроводната мрежа е в експлоатация без да е предадена и приета съгласно нормативната уредба.

Ръководството на общината е проявило управленско безсилие при инвестиционния процес на посочените проекти. При висок риск и реални опасности за деца, ученици и граждани се експлоатират обекти, в които строителните работи не са приключени и не е извършена приемателно-предавателната процедура съгласно нормативната уредба. Необходим е много задълбочен правен и финансов анализ, за да се защитят интересите на общината и за да се потърси отговорност от виновните лица.

. Второто направление на анализа е свързано с ефективното целево използване на предоставените субсидии, рисковете при отклонението им, динамикта на преходните остътъци и реалното им парично покритие в края на анализирания период. Констатациите са следните:

1. Като се изключи обект “Отводняване на с. Скобелево”, стартирал през 2011 г., за всички останали обекти периодът на усвояване на ресурса е разточително дълъг, а поне за три проекта твърде продължително е времето от получаването на ресурса до началото на неговото използване или въобще до неизползването му. През това време този ресурс е, най-общо, предмет на финансови нарушения, свързани с неговото пренасочване и използване за покриване на други разходи. Това са:

- обект “Реконструкция ВВМ “Руски квартал” - 15 месеца е времевата разлика между получаването на субсидията ( 3 555 000 лв.) и подписването на договора, от една страна и превеждането на аванс като условие за начало на изпълнението, от друга страна;

- по-голямата част от целева субсидия “Детски градини” - 393 813 лв. от 400 000 лв. получени през 2008 г. и досега не е усвоена;

- обект “Реконструкция напорен канал ПС с.Ковачите” на практика не е стартирал, за какво се е използвувал паричния ресурс ( 1 001 000лв.) и къде е сега може само да се гадае!

2. В Прил.№ 3А на Бюджет 2010 г. на община Сливен е предвидено от приходите по §40 00 “Приходи от продажба на общинско имущество” да се възстанови ресурс в размер над 3 мил. лв. по позиции именно на проектите за “Руски квартал”, с. Ковачите, Сливенски Минерални бани, НХГ и ОДЗ “Елица”. Само че през 2010 г. от предвидените над 33 мил. лв. приходи по § 40 00, реално постъпват малко над 1,5 мил. лв. И естествено няма как да се покрие липсващия ресурс по посочените обекти.

3. При усвояването на целевите субсидии за капиталови разходи по конкретните договори за разглежданите обекти, сключени на основание І и ІІ рамково споразумение, (както и при изпълнението на целите капиталови програми чрез І и ІІ рамково споразумение), се прилага изключително неизгодното за общината 40 %-но авансиране в рамките на 10 дни след подписване на конкретните договори с фирмите-изпълнители. На практика това е безлихвено кредитиране на фирмите-изпълнители за продължително време - примерно до реалното стартиране на СМР с получаването на строителното разрешение.

4. Анализът на касовото изпълнение на бюджета на общината за всяка година на разглеждания период дава точен отговор на въпроса дали неусвоените целеви субсидии като преходен остатък са реален паричен ресурс или са отклонени за други плащания. В случая се показва само финалната картина на съответните салда, т.е. към 31.12.2011 г. Преходната наличност на 31.12.2011 г. по бюджетни сметки в обслужващи банки е (закръглено) 9,342 хил. лв. Преходният остатък от 2011 г. за държавни дейности, с който трябва да се намали преходната наличност, по Прил. № 10 от Бюджет 2012 г. на община Сливен е 4,607 хил. лв., включително преходните капиталовите разходи за НХГ, отводняване с. Скобелево и едва 63 100 лв. за ЦДГ “Детски рай” 1. Така за местни дейности преходният остатък е 4,735 хил. лв.( 9,342 хил. лв. - 4,607 хил. лв.). За да има съпоставимост на паричните потоци, формиращи салдата в началото и в края на анализирания период, от този остатък (4,735 хил. лв.) трябва да се приспаднат 2,9 мил. от 3 мил. лв срочни депозити на 01.01.2012 г., тъй като размерът на срочния депозит на 01.01.2008 г. е точно 2,9 мил. лв. Или остават 1, 835 хил.лв. Това е малко по-малко от преходният остатък, с около 100 хил. лв, на “Такса битови отпадъци” и други местни целеви преходни средства, възлизащ на около 1,936 хил.лв. на 31.12.2011 г. С това реалният паричен ресурс се изчерпва. Остават непокрити с реален паричен ресурс неусвоените целеви средства от МРРБ на стойност 3 412 659 лв. и 363 713 лв от РБ за ЦДГ “Детски рай” 1

Рекапитулация: почти 3.8 мил. лв. неусвоени целеви средства, получени от община Сливен през периода 2007-2011 г., реално, при касовото изпълнение на бюджета ги няма, т.е. те са отклонени и използвани не по предназначение.

Освен като преднамерени финансови нарушения, в своята съвкупност те формират една безстопанственост при управлението на конкретно анализираните целеви субсидии, която има и своите стойностно измерими щети. Най-малкото защото сега трябва да се покриват с бъдещи собствени приходи. Но най-лошото ще бъде, ако се наложи да се възстановяват целевите субсидии с цялата им стойност, както е по закон, когато не са използвани за определените цели.


Прикачени файлове:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ