Новини

На 23.02.2012г. /четвъртък/ се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Етичен кодекс с председател Момчил Пантелеев. Целта на Етичния кодекс е да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет-Сливен, за издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление.

Общинските съветници подробно обсъдиха предложения за съдържанието на Етичния кодекс, основните морални норми, които да служат като модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.

Предложението за проект за решение за Етичен кодекс на Общинския съвет Сливен най- вероятно ще бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Общински съвет Сливен през месец март т.г.


Снимки: