Новини

На 22 и 23 март 2012 год. г-жа Соня Келеведжиева ще вземе участие в Общото събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. В дневния ред са включени приемане отчетите на Управителния и Контролния съвет на НАПОС - РБ за 2011год.; приемане на годишен финансов отчет на НАПОС за 2011год.; приемане на бюджета на Асоциацията за 2012 година.

Ще се проведе избор на Управителен и Контролен съвет на НАПОС-РБ.


Снимки: