Новини

Днес, 27 март 2012 год., се проведоха заседания на ПК по местно самоуправление и развитие на населените места, ПК нормативна уредба, законосъобразността на актовете на ОбС, гражданските права и контрол по изпълнение решенията на ОбС., ПК по инвестиционна политика и устройство на териториите, ПК по евроинтеграция и партньорски инициативи, ПК за децата, младежта и спорта.

Разгледани бяха материали, включени в дневния ред на предстоящата сесия като : Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия по гл.VІ от Закона за общинската собственост, Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи и водни ресурси в Община Сливен и Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” община Сливен.

Общинските съветници присъстваха на презентация на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, която се проведе в зала 105 на общината.


Снимки: