Новини

Днес, 04.04.2012 год., Постоянната комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство” при Общинския съвет проведе заседание, на което разгледа проблеми, свързани с взаимодействието и подпомагане действията за опазване на имуществото и продукцията на хората в земеделските райони.

В заседанието взеха участие г-н Н. Геджев – директор на ОДП – Сливен, Михаил Джонгозов – н-к отдел ООП, г-жа Соня келеведжиева – Председател на ОбС, Станка Тачева – секретар на община Сливен и г-жа Л. Симеонова – гл. експерт при Общинска администрация Сливен.

Комисията прие решение съвместно да се реорганизира работата по взаимодействието с органите на МВР в опазването на имуществото на гражданите и селскостопанската продукция на територията на община Сливен. Във връзка с голямата икономическа криза и увеличаващия се брой престъпления срещу собствеността се налага пълно взаимодействие между МВР, „Общинска охрана” ЕООД и ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”. Препоръчва да бъдат отделени средства(по възможност) и автомобили от страна на община Сливен, които да бъдат предоставени за обезпечаване на бъдещия съвместен график по опазване реда и собствеността на гражданите.

Комисията препоръчва на общинска администрация да се предприемат спешни действия във връзка със стартирането на стопанската 2012 година.


Снимки: