Новини

на Временната комисия на Общински съвет Сливен по Реш. № 29/23.12.2011 г.

(Резюмета на Доклад № 2 и Доклад № 3)

С Реш. 1 по т. 1 от Протокол №13/27.03.2012 г. Вр.К прие “Доклад № 2 за констатациите по Проблем № 3 “Анализ на правните и финановите последствия от извършените капиталови разходи (изплатени договорни аванси), несъответствуващи на позициите на обектите в Прил. № 3 “Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Сливен за 2011 г. по източници на финансиране”

В Доклад № 2 се анализират и систематизират обстоятелствата и действията при провеждането, на основание ІІ рамково споразумение от 23.10.2007 г., на процедурата по възлагане изпълнението на проектите, определени с Реш. №1371/19.08.2011 г. на Общинския съвет, направени са необходимите изводи и се отправят съответните препоръки към общинското ръководство.

С посоченото решение предвиденият ресурс от 3 579 043 евро за съфинансиране на спрения през пролетта на 2011 г. “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен - фаза ІІ” се пренасочи към финансиране на следните нови обекти:

- “ Благоустрояване на бул. “Хаджи Димитър” от о.т.839 до о.т. 932 по плана за ЦГЧ на гр. Сливен” - 1 101 504 евро ( 2 154 354 лв.)

- “Отваряне на ул. “Раковски” - 1 102 659 евро (2 156 614 лв.)

- “ Водоснабдяване на кв. “Ново село” 2а, местности “Среди дол”, “Хисарлъка” и “Градището” в селищно образование “Изгрев”, гр. Сливен” - 1 194 054 евро (2 329 500 лв.)

- “Кръгово кръстовище на бул. “Цар Симеон” и ул. “Ген. Скобелев” по плана на ЦГЧ на гр. Сливен” - 183 826 евро (359 532 лв.)

Проектите на посочените обекти, с изключение на този за “Водоснабдяване ....”, не отговарят на условието, предвидено в чл. 14, т.4. на ЗОД “проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението”.

Реш.№1371/19.08.2011 г. е качено в мрежата за служебно ползване “Акстър” на 26.08.2011 г., а е изпратено до Областния управител с писмо изх.№30-00-743/22.08.2011 г.

На същия този 22.08.2011 г.:

- са заявени от н-к отдел ОИ инж. М.Харалампиев, изготвени от гл. експерт инж. В.Балабанов и гл. експерт инж. Г.Георгиева и съгласувани с директор дирекция ФСД Т.Бояджиева четирите доклада за откриване на процедурата за избор на изпълнители на СМР на посочените обекти;

- утвърдени са от кмета;

- изпратени са поканите за допълнени оферти до потенциалните изпълнители по ІІ рамково споразумение - “Гради” ЕООД, “Билдинг ТД” ЕООД и ГД “Стройинвест Сливен”;

- поканите са получени срещу подпис.

На 31.08.2011 г:

- между 11.05 ч..и 11.10 ч. са входирани в общинската администрация последните 4 допълнени оферти от третия участник във ІІ рамково спораз ГД “Стройинвест Сливен”, първите две фирми правят това на 30.08.2011 г. между 15 ч.16 м. и 15 ч. 45 м.;

- 2 -

- издадени са заповедите на кмета за назначаване на 4 комисии, които трябва да проведат състезателната процедура за сключване на конкретните договори;

- проведени са първите заседания на посочените комисии от 12.00 ч.

Следващите заседания на комисиите са от 12 ч. на 01.09.2011 г., на които приемат оценките на постъпилите оферти и класирането на трите фирми за четирите обекта.

Решенията на кмета за утвърждаване на класирането на фирмите за четирите обекта са от 03.09.2011 г.

Конкретните договори с фирмите класирани на първо място за четирите обекта са сключени на 19.09.2011 г.

На същата дата - 19.09.2011 г. са пуснати платежните документи за преводи на договорените аванси без да е извършена актуализация на позициите на тези обекти в Прил. № 3 “Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2011 г. по източници”:

стойност в лв. и източник преведен

изпълнител обект по Прил. №3 по договор аванс

ГД”Стройинвест “Благоустрояване

Сливен” бул. “Х.Димитър” 50 000 СБС* 2 177 094 БК** 870 832

ГД”Стройинвест “Отваряне ул. “Ра- 50 000 СБС 2 449 518 БК 979 807

Сливен” ковски”

“Гради” ЕООД “Водоснабдяване..” 500 СБС 4 103 147 БК 1 641 259

“Билдинг”ЕООД “Кръгово кръстовище”64 400 СБС 1 152 863 БК 227 164

общо: 3 719 062

* собствени бюджетни средства

** банков кредит

Констатирани са следните несъответствия и неопределености спрямо нормативната уредба:

1. В допълнените оферти на ГД “Стройинвест Сливен” за четирите обекта липсват изискуемите документи за третия съдружник в ГД - “Бул гейт” ЕООД, както са представени от другите два съдружника - “Лукском” ЕООД и “Топстрой декор”

ООД. Няма приложен документ, който да удостоверява промяна в съдружниците на ГД “Стройинвест Сливен”.

2. На Вр.К. са предоставени два протокола от проведени общи събрания на ГД “Стройинвест Сливен” на 16.08.2010 г. и на 09.09.2010 г., от които е видно, че са приети съответно решения за промени в договора на ГД “Стройинвест Сливен” и за изключване от състава на ГД фирма “Бул гейт” ЕООД.

3. Промяната в съружниците на ГД “Стройинвест Сливен” кореспондира с текста на чл. 93 а, ал 4 от ЗОП, съгласно който “в случай на сключване на договор въз основа на рамково споразумение, страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение”, защото при участието си в процедурата за рамковото споразумение от 23.10.2007 г. ГД “Стройинвест Сливен” е класиран с кумулативните показатели на трите съставящи го търговски дружества.

4. Към двата договора с ГД “Стройинвест Сливен” в предоставената информация липсва документ обр. 1 “Заявка за поемане на задължение”, в който с

- 3 -

подписа си длъжностни лица от общинската администрация дават или не дават своето съгласие за извършването на определен паричен превод.

. 5. Изтичането на Договора на ГД “Стройинвест Сливен”, определящо се от изтичането на срока на ІІ рамково споразумение – 23.10.2011 г., създава правна неопределеност по отношение правната защита интересите на общината по двата договора от 19.09.2011 г. - от кого и каква отговорност може да се търси при неизпълнение на договореностите и при евентуални щети.

Необходим е прецизен правен анализ от компетентни юристи и други специалисти за намиране на верните отговори и посочване на правилните ходове на общинското ръководство.

Анализът на проведената процедура изведе и някои констатации, свързани с компетентността и отговорността на отделни звена в общинската администрация, чиято грижа и отговорност са спазване на законността, постигане ефективност при разходването на финансовите ресурси и защита интересите на гражданите. Ръководителите и специалистите от отделите “Общинска инфраструктура”, “Предварителен контрол”, “Финансово-счетоводен”, “Правен” и “Вътрешен одит” са

имали и имат достатъчна информация за, меко казано, некоректността на ГД “Стройинвест Сливен” като изпълнител по отношение неспазване сроковете за изпълнение на обектите, непредставяне на отчетни документи за СМР, неоправдано забавяне предаването им съгласно нормативната уредба, неотчетени неусвоени аванси и т.н.. И въпреки това дават своето съгласие или съдействуват за възлагането на два нови обекта на ГД “Строинвест Сливен” на обща стойност над 4 320 000 лв.

Трябва да стане по-ясна и позицията относно градоустройствения и социален приоритет на проекта “Водоснабдяване кв. “Ново село 2 а......”

Четирите обекта са замразени с акт 10 без въобще да е започвала работата по изпълнението им. Но вече повече от половин година трите дружества фактически ползват като безлихвен кредит над 3 мил. и 700 лв. общински ресурс.

Като предостави Доклад № 2 на общинското ръководство, Вр.К. му препоръча:

1. Да възложи извършването от независими външни експерти задълбочен и обхватен правен анализ на законосъобразността на всички обстоятелства при създаване условията и провеждане на процедурата за възлагане изпълненито на обектите, финансирани с банков кредит и след това да осъществи необходимите управленски действия за пълна защита интересите на общината.

2. Да извърши персонална оценка на изпълнението на задълженията и поетите отговорности от служителите на общинската администрация, ангажирани в процедурата по определяне изпълнителите на проектите и да предприеме необходимите мерки при констатирани нарушения и вина.

3. С цел постигане на очакваната ефективност от работата на Вр.К., приема за целесъобразно в заседанието й на 03.04.2012 г. да участвуват г-н К.Милев, кмет и г-н Р.Андонов и г-н Ив. Манчев, зам.кметове, за да се обсъдят конкретните проблеми на взаимодействието и резултатите от предприеманите действия за реализиране на препоръките.

Препоръката по т. 3 е изпълнена и на заседанието на Вр.К на 03.04.2012 г. се взе следното решение: (Протокол 14/03.04.2012 г.)

Възлага на М. Пантелеев и доц. Ив. Андреев в срок до 10.04.2012 г. да подготвят конкретно предложение до общинската администрация с точно дефиниране на въпросите, по които следва да се произнесат външни експерти – юристи за

- 4 -

законосъобразната последователност при разрешаването на казусите за обектите с целеви субсидии и за процедурата по възлагането на 4-те обекта през м. август – септември 2011 г.

Решението е изпълнено и предложението е представено на общинското ръководство.

С Реш. 1 по т. 1 от Протокол №16/17.04.2012 г. Вр.К. прие “ Доклад № 3 за систематизиране на информацията по Проблем № 7 “Анализ на всички проекти и договори за бул. “Г.Данчев”: източници на финансиране, изпълнители, договори, цени и срокове на изпълнение, разплащане, задължения”

В Доклад № 3 се проследява изпълнениено на различните проекти, финасирани от общината, независимо източника на средствата. Тъй като се обработва информацията за един обект - “Реконструкция на бул. “Г.Данчев”, анализът е детайлиран до технико-технологично ниво, за да се потърсят, доколкото е възможно за приключили СМР, причините за постигнатата цена.

В продължение на почти 5 години за осъвременяването на една от основните артерии на уличната мрежа на гр. Сливен – бул. “Г.Данчев”, се осъществяват няколко инвестиционни проекта с различни източници на финансиране и с различни изпълнители. Изпълнението на проектите се реализира в необходимата технологична последоветелност: от подземната инфраструктура до полагане асфалта на уличното платно.

Първите два проекта са само маркирани, тъй като община Сливен не е възложител и инвеститор.

1. Проект “РВВМ главен клон VІІІ на “средна зона север “ по бул. “Г.Данчев”

2. Проект “ Разпределителен газопровод ф 200 Х 11,90 с дължина 1 484 м. по бул. “Г.Данчев” от о.т. 2715 до о.т. 2293 – между кв. 599 от ЖК “Сини камъни” и кв. 605 от ЖК “Дружба” и газопроводни отклонения към настоящи и бъдещи консуматори”.

3. Проект “Реконструкция улично осветление бул. “Г.Данчев”.

Инвеститор на проекта е община Сливен със собствени средства.

Обектът се изпълнява от ГД”Стройинвест Сливен” Сливен, възложен чрез процедура съгласно Рамково споразумение от 23.10.2007 г. Конкретният договор е от 11.05.2009 г. за 483 860 лв. и срок за изпълнение 190 к. д. от датата на превеждане на аванс.

В изпълнение на договора по бул. “Г.Данчев”, от кръстовището с “Бургаско шосе” до кръстовището с бул. “Ст.Стамболов”, са извършени следните работи по монтирането на ел.стълбове и осветителни тела:

- демонтирани стари стълбове - 42 бр., в момента на склад;

- монтирани нови стълбове 8,5 м. - 51 бр.;

- монтирани нови декоративни стълбове - 35 бр.

- монтирани на стълбовете от 8.5 м. осветителни тела тип SITEKO - SR 100 W - 32 БР.

- монтирани на декоративните стълбове осветителни тела тип ZINLUX KORONA T - 780 A-50 W - 70 бр.

- положен кабел САВТ 4 х 16 - 3 368 м.

За извършените СМР и монтираните стълбове, осветителни тела и кабел на изпълнителя са изплатени общо 479 600 лв. Изплатени са и фактури за извършена работа и услуги по строителен надзор, инвеститорски контрол, геодезически замервания и др. на обща стойност 13 600 лв.

- 5 -

Самата реконструкция на бул. “Г.Данчев” от кръстовището на “Розова градина” до кръстовището с бул. “Ст.Стамболов” се извършва по следните два проекта.

4. Проект Част “пътна”, фаза технически проект, приет с протоколно решение № 51/05.12.2008 г. на ОбЕСУТ

Инвеститор и възложител е община Сливен. Изпълнението на този проект е възложено на “Биндер” АД при условията и по реда на договор от 19.04.2006 г. с предмет на дейността “Основен и текущ ремонт, реконструкция, поддържане и зимно поддържане на уличната и четвъртокласната пътна мрежа, разположена на територията на община Сливен за периода 2006-10 г.”

Изпълнението на обекта започва през 2008 г. по програма за текущи ремонти, т.е. не е включен в капиталовата програма. Поради това обстоятелство за стартирането на СМР не са необходими и не са оформени задължителните за капиталови обекти строителни книжа – разрешение за строеж, протокол за строителна площадка и за строителна линия, заповедна книга и др.

СМР по общата дължина условно са разделени на два етапа:

- същински етап от реконструкцията – от км. 0+000 (кръстовището на “Розова градина”) до км. 1+030 (включено кръговото движение) – извършени са следните СМР: изкопни работи, локални ремонти, полагане пътна конструкция от НТК, полагане 8 см. битумизирана основа (Ао), полагане 6-8 см. изравнителен пласт неплътен асфалтобетон (Биндер). Прогнозната издържливост на тази пътна настилка е 3-4 години, което означава най-късно до средата на следващата година да бъде изпълнен и последният затварящ (износващ) пласт от плътен асфалтобетон. По искане на възложителя се изпълнява с ширина 10 м. с две ленти по 5 м. като максимално се запазва северния тротоар;

- етап от км. 1+030 (кръгово) до кръстовищито с бул. “Ст.Стамболов” – включва подготовка и изпълнение на асфалтови кърпежи, полагане на изравнителен пласт (преасфалтиране) неплътен асфалтобетон.

За извършените пътно-ремонтни работи през 2008–10 г. са оформени протоколи за видовете и количествата СМР и са фактурирани 2 433 024 лв. с ДДС, в т.ч.:

1. Факт. 1631/20.03.2009 г. за 788 451 лв. с ДДС - неразплатена

2. Факт. 2086/31.08.2009 г. за 1 419 185 лв. с ДДС, частично разплатени с бюджетно платежно нареждане от 14.06.2011 г. за 1 240 729 лв. с ДДС с ресурс от целева субсидия от РБ. Остават неиздължени 178 455.97 лв.

3. Факт. 1953/30.11.2009 г. за 225 389 лв. с ДДС – неразплатена.

Обобщено по трите протокола са извършени следните обеми СМР по основни видове дейности:

- изкоп с багер - куб.м. - 9 877

- фрезоване асфалтобетонна настилка над 15 см. - куб.м. - 1 754

- първи битумен разлив - кв.м. - 12 729

- полагане битуминизирана основа - т. - 5 238

- полагане неплътен асфалтобетон - т. - 2 029

- несортирани фракции за пътна основа - куб.м. - 7 688

- превоз на земна почва 12 км. - т/км. - 233 513

- превоз на инертни материали 27 км. - т/км. - 464 041

- превоз асфалтови смеси 9 и 27 км. - т/км. - 100 547

.

Общо по проекта остават неразплатени 1 192 295 лв. с ДДС.

- 6 -

Проектът не е приключен, за да стане това трябва да се положи и последният износващ пласт, но въпреки това могат да се направят някои изводи, изчисления и съпоставки.

При реализирането на същинския етап на реконструкцията ( 1030 м. ) постигнатата цена на кв.м. е 215 лв. с ДДС. Или след цялостното изпълнение на предвидената част “пътни дейности” (полагане на последния износващ пласт) прогнозната цена на кв.м. е не по-малка от 250 лв. ДДС. Така общата цена на тази

част от бул. “Г.Данчев”, около километър, става над 2 500 000 лв. Едно сравнение показва, че тя представлява две трети от договорената цена на 1 км. от ЛОТ 4 на магистрала “Струма” (отсечката от гр. Сандански до граничен пункт Кулата ) – обявена договорена цена около 3,75 мил. лв. ( 56 мил. за 15 км.), т.е. разликата в цената за реконструкция на един километър десетметров градски булевард и изграждане на един километър нова магистрала е само 1.25 мил. лв. Така че задължително трябва да се направи подробен експертен анализ, защото посочените обобщени цифри поставят под съмнение ефективността на целия този проект.

Тази констатация кореспондира с факта, че проектът “Реконструкция на бул. “Г.Данчев”, който възлиза на близо 3 мил. лв. не е включен в капиталовите програми на община Сливен (Прил. № 3 “Разчет и поименно разпределение .....”) за 2009, 2010 и 2011 г., а се изпълнява като текущи разходи. Това поставя под риск защитата на интересите на общината като инвеститор, тъй като отпада необходимостта от определяне на независим строителен надзор.

.Едва когато с писмо № 08-00-729/13.05.2011 г. на МФ се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи на община Сливен за 2011 г. с 2 500 000 лв., се прави предложение от кмета (входирано в Общинския съвет на 30.05.2011 г.) за актуализиране на Прил. № 3 като в § 5100 “Основен ремонт на ДМА”, функция 6 “Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство” се записва нова позиция 4 “Основен ремонт и преасфалтиране на бул. “Г.Данчев” с 1 240 729 лв. Въпреки че, съгласно § 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., тази промяна служебно се отразява в бюджета на община Сливен за 2011 г., Общ. съвет Сливен с Реш. № 1304/07.06.2011 г. не прие предложението. Вероятно, защото не стана ясно как за обект, който не е в капиталовата програма на общината, се иска и се получава целева субсидия за разплащане на капиталови разходи..

5. Проект “Направа на тротоарна настилка по бул. “Г. Данчев” (смяна на бордюри, тротоарна настилка щампован бетон, изграждане на кръгово кръстовище)”

Инвеститор и възложител е община Сливен. Обектът се изпълнява от “Стройивест” по договор от 26.08.2008 г. за извършване на СМР на обект “Благоустрояване тротоарни площи в гр. Сливен и населените места”, сключен на основание І рамково споразумение, на обща стойност 1 407 882 лв. с ДДС като срокът за изпълнение е 300 к.д. от датата на превеждане на аванс. Комисията не е проследила процедурата по ЗОП за възлагането на обекта Към договора има приложена количествена сметка от инвеститора община Сливен за обект “Направа на тротоарна настилка по бул. “Г.Данчев”, допълнена оферта от изпълнителя и рекапитулация, в която е включен обект “Направа на тротоарна настилка на бул. “Г.Данчев” на стойност 876 974 лв. с ДДС. Не е ясно тази цена включва ли стойността на СМР за кръговото кръстовище.

Липсва информация за преведен аванс, няма документация за начало на работата По обекта е работено и фактически към момента е в завършен вид,

- 7 -

включително и кръговото кръстовище. Няма документация за строителен надзор, липсва задължителната документация, свързана с откриването и изпълнението на СМР. От това, което е изпълнено, може да се прецени, че по проекта са направени значителни промени спрямо предвидените позиции в количествената сметка, предоставена от възложителя. Така например, предвидените в КС тротоари с плочки при изпълнението са заменени с щампован бетон. Не е ясно как и на кого е възложено изпълнението на подобект “Кръгово кръстовище”.Липсват каквито и да е първични отчетни документи. Няма приети и фактурирани СМР, поради което не са осъществени никакви плащания. Не е извършена никаква процедура по приключване и предаване на обекта.

Фактически проектът се изпълнява от “Бул гейт” ЕООД, съдружник на ГД “Стройинвест” и ГД “Строийинвест Сливен”. В предоставената на комисията документация се съдържа писмо на “Бул гейт” ЕООД (изх. № 15-4-5/15.04.2010 г.) до кмета Лечков, от което е видно, че “Бул гейт” ЕООД като изпълнител на обект “Благоустрояване на тротоарни площи в Сливен и населени места”, подобект “Тротоарна настилка на бул. “Г.Данчев”, моли за свикване на приемателна комисия за приемане на извършените СМР и за изготвяне на приемно-предавателен протокол. В отговора на общинска администрация е посочено, че искането за назначаване на приемателна комисия е нелегитимно, защото “Бул гейт” ЕООД не е страна по договора.

Други документи не са представени.

6. Проект “Текущ ремонт на отводнителни улични съоръжения по бул. “Г.Данчев”.

Възложител на проекта е община Сливен. Изпълнението на проекта е по договор от 26.11.2009 г. с “Билдинг” ЕООД на стойност 60 956 лв. с ДДС и срок на реализиране два месеца от подписването му.

Възложени и са изпълнени дъждоприемни съоръжения с двуставен отток – 20 бр., с триставен отток - 4 бр. и по един брой с петставен, седемставен и девет ставен отток и са построени канализационни шахти на ниво асфалт (съществуваща асфалтова настилка) - 18 бр. Макар и проектът да е за текущ ремонт, фактически се изграждат нови отводнителни съоръжения, преди всичко многостепенните съоръжения на кръговото кръстовище.

Извършените СМР са приети със съответните документи. Фактурата от 11.12.2009 г. на стойност 60 956 лв. е изплатена на през м. март 2011 г

.

7. Проект “Ремонт паркинг-площадка източно от бул. “Г.Данчев”

Възложител и инвеститор е община Сливен. Изпълнението на този обект е възложено на “Биндер” АД при условията и по реда на Договор от 19.04.2006 г. с предмет на дейност “Освовен и текущ ремонт, реконструкция, ..........”. Оказва се, че това е площадката пред спортната зала “В. Левски”

Обектът е приет с Протокол № 67/01.10.2008 г. като са отчетени следните натурални видове СМР:

- изкърпване трошенокаменна настилка с деб. 15 см. - 710 кв.м.

- полагане несортиран трошен камък - 506 куб.м.

- полагане на битуминизирана основа - 449 т.

- полагане на неплътен асфалтобетон - 343 т.

- 8 -

- полагане на плътен асфалтобетон - 313 т. и т.н

Извършената работа е фактурирана с факт. 1612/09.01.2009 г. на стойност 285 121.09 лв. Разплащането е на 25.03.2009 г.

Простото изчисление показва, че върху 1 кв. м. площ са положени около 1,5 т. битуминизирана основа, неплътен и плътен асфалтобетон. Цената на 1 кв.м. достига малко над 400 лв.

Обобщено:

Състоянието, в което е в момента бул. “Г.Данчев” като резултат от досегашното изпълнение на проектите, инвестирани от общината, струва на гражданите на Сливен общо по фактури около 3 258 700 лв. Към тази цифра следва да се включат и дължимите, поне по договор, 876 974 лв. по проекта “Тротоарна настилка на бул. “Г.Данчев”, за които претенциите на фирмата-изпълнител са основателни.. Така общата стойност достига 4 135 670 лв. Не е в компетенциите на комисията да определя с колко ще нарастне тази цифра след полагането и на последния износващ пласт. Неразплатените все още 2 мил. лв. по-скоро са утежняващ финансовата характеристика фактор.

Действително, гражданите на Сливен ползват днес една хубава градска пътна артерия с дължина малко над 1 км. Но те трябва и да знаят, че освен хубава, това е и скъпа придобивка.

Ето защо с Реш.3 по т.1 от Протокол №16/17.04.2012 г. Вр.К.

“Препоръчва на общинското ръководство да възложи на екип от експерти извършването на технико-технологичн анализ на предпоставките и обстоятелствата, довели до ценовото компрометиране на ефективността от изпълнението на проектите по реконструкцията на бул. “Г.Данчев”, финансирани от общината”

За да се разкрият и премахнат причините и поне в бъдеще това да не случва!


Снимки: