Новини

на Временната комисия на Общински съвет Сливен по Реш. № 29/23.12.2011 г.

Резюме на Доклад № 4 за обобщената информация по Проблем № 2 “Анализ на просрочените задължения: възникване на задълженията, състояние на обектите, финансови последици”, приет с Протокол № 17 /24.04.2012 г.

В свое първо писмо до кмета на община Сливен зам.министърът на финансите Вл. Горанов, като изразява безпокойство от “неблагоприятната тенденция за натрупване на просрочени задължения” към 31.10.2011 г. в размер на 9 164 310 лв. и още повече, че към 31.10.2010 г. няма такива, изиска в срок до 19.12.2011 г. община Сливен да представи в Министерството на финансите план-график за разплащане на просрочените задължения до 31.12.2012 г. За яснота: става дума за просрочени задължения по издадени фактури.

Действително възникването на просрочени задължения представлява нарушение на финансовата дисциплина. Това е вярно, само че реакцията на МФ е твърде закъсняла, защото конкретните измерения на просрочените задължения на община Сливен са предизвестени - още от 2008 – 2009 г. Оказва се, че изненадата от голямата, дори и за община Сливен, цифра на просрочените задължения е изненада само за държавните органи, чието задължение е точно недопускането на такива изненади.

Това твърдение се доказва от конкретния анализ на възникването на задълженията, чието разплащане е просрочено към 31.10.2011 г. Обобщено: от просрочените задължения на обща стойност 9 164 310 лв., 6 900 000 лв. са по фактури от 2008 г и 2009 г., 1 150 000 лв. - по фактури от 2010 г., част от които са осчетоводени към 31.12.2010 г., а останалата по-голяма част - през 2011 г., по-точно - 30.06.2011 г.

Структурата на просрочените задължения по критерия “характер на разхода” е следната:

- за капиталови разходи - около 3 000 000 лв., свързани с обекти по рамковите споразумения, за озеленяване и за основен ремонт и преасфалтиране на бул. “Г.Данчев” и бул. “Цар Симеон”;

- за текущи разходи – около 6 150 000 лв., основната част от които е за текущ ремонт на уличната мрежа.

Структурата на просрочените задължения по критерия “кредитор” е следната: (посочени са фирмите с вземания над 10 хил. лв.)

- “Биндер” АД с около 7 750 000 лв., в т.ч.

= около 5 900 000 лв. за текущ ремонт на уличната и пътна мрежа и за зимно поддържане и почистване на улиците и пътищата от общинската пътна мрежа;

= около 1 850 000 лв. за основен ремонт и преасфалтиране на бул. “Г.Данчев” и бул. ”Цар Симеон”;

- “Билдинг ТД” ЕООД – около 550 000 лв.;

- “Еко Булагро” ЕООД - около 330 000 лв. за озеленяване;

- ГД “Стройинвест” - около 265 000 лв.;

- останалите задължения са за по-малки суми към фирми, ангажирани със строителен надзор, разработване на проекти, застрахователни и пощенски услуги и други.

Съгласно разработения и представен в МФ план-график, издължаването на просрочените задължения трябва основно да се извърши през ІІ и ІІІ тримесечие на 2012 г. Но независимо разсрочването - почти 2/3 през второто полугодие, това е изключително голямо натоварване на бюджета за 2012 г. - натрупаните задължения

- 2 -

през три години, трябва да бъдат разплатени в рамките на една година. Определено, това е почти непосилна задача, тъй като от тези над 9 мил. задължения само около 3 мил. лв. са за капиталови разходи, които могат да бъдат покрити от приходи от продажба на общинско имущество (§ 40 00). Останалите над 6 мил. лв. просрочени задължения са за текущи разходи и могат да бъдат изплащани само от собствени приходи по други източници. В бюджета за 2012 г. техният планов размер е 13,5 мил. лв. Това ще рече, че почти 45 % от собствените приходи, без тези по § 40 00, трябва да се насочат към погасяване на старите задължения по текущи разходи. А с това се поставя под угроза нормалното осигуряване на необходимите бюджетни кредити за разходите в дейностите, които са общинска отговорност.

Обратната страна на задълженията на общината са нейните вземания. Към 31.10.2011 г. вземанията на община Сливен са на обща стойност 11 539 046 лв. Но това е малко успокоителен факт, тъй като почти 75 % от тях или 8 594 786 лв. са по позиция “предоставени аванси”. Това налага малко по-подробен анализ на тази позиция.

. Посочената по-горе обща сума на позиция “предоставени аванси” включва 3 719 067 лв., които са 40 %-ните аванси, преведени на 19.09.2011 г. по конкретните договори за четирите обекти по Реш № 1371/19.08.2011 г. на Общински съвет Сливен: “Благоустрояване на бул. “Хаджи Димитър”, “Отваряне на ул. “Раковски”, “Водоснабдяване кв. Ново село 2а” и “Кръгово кръстовище бул. “Цар Симеон” и ул. Ген.Столипин”. В момента тези обекти са замразени.

В общата сума на позиция “предоставени аванси” са включени и 1 999 375 лв. като аванс за изграждане на 55 жилища, съгласно Договор с “Декотекс” АД. В случая тази сума следва да припомни необходимостта от предприемане на бързи действия за приключване на тази последица от управленско безхаберие - новопостроените жилища в кв. “Дружба” повече от две години да стоят неизползвани и икономически нереализирани.

Така остават 2 876 000 лв., от които 2 550 000 лв. или почти 90 % са предоставени като аванси по 11 конкретни договори на двете ГД - “Сройинвест” и

“Стройинвест Сливен”, съгласно І и ІІ рамково споразумение. По 9 договора сроковете за изпълнение са изтекли, по 7 от които са неотчетени неусвоени аванси за 1 922 460 лв., преведени през 2008 г. 2009 г. Това са следните обекти:

- “Реконструкция ВВМ “Руски квартал” - 680 721 лв.

- “Реконсрукция НХГ “Д.Добрович” - 319 995 лв.

- “Реконтрукция Спортна зала “В.Левски” - 206 322 лв.

- “Изграждане охранителни мрежи ДЯ и ДГ” - 227 409 лв.

- “Реконструкция ул. осветление населени места” - 349 623 лв.

- “Осветление кв. Младост” - 101 413 лв.

- “Реконструкция кухненски блок ДСХ” - 36 977 лв.

По тези обекти фактически не се работи, няма представени първични отчетни документи за извършени СМР. На практика това най-малко означава, че посочените две ГД използват този ресурс като безлихвен кредит от общината в продължение на месеци и години. Несъмнено, от това общината търпи финансови щети.

Както вече бе посочено в Доклад № 2, за “компенсация” на 19.09.2011 г. с едното от двете ГД - ГД“Стройинвест Сливен” са сключени 2 конкретни договора за

проекти “Благоустрояване бул. “Хаджи Димитър” и “Отваряне ул. “Раковски” и е преведен аванс на обща сума 1 850 645 лв. Смайващо, но в община Сливен и това е могло да се случи.

За един от договорите, чийто срок не е изтекъл - “ Изграждане клетки ТБО” с неусвоен аванс 392 121 лв., може би е необходим анализ на ефективността на този вид клетки за ТБО като общинската админисрация направи необходимото и предприеме действия за прекратяване на договора.

- 3 -

Като се има предвид неясният към момента правен статут на двете ГД след изтичане сроковете на двете рамкови споразумения и договорите за тяхното създаване, трудно може да се каже и какви са шансовете на общината да си възстанови неусвоените суми от преведените аванси.

Най-големият кредитор на община Сливен към 31.10.2011 г. е “Биндер” АД. Натрупаните задължения на общината са резултат на възлагане без финансово осигуряване на обекти и подобекти в изпълнение на петгодишен договор от 16.04.2006 г. между общината и “Биндер” АД. От натрупаните към 31.10.2011 г. около 7,8 мил. лв. задължения на общината, 7,2 мил. лв. са за пътни дейности и 600 хил. лв. за зимно поддържане и почистване.

Как конкретно се стига до тази голяма задлъжнялост на община Сливен към една фирма, пък била тя и “Биндер” АД или по-правилно - именно защото е “Биндер”АД ?

За периода 2008-2011 г. са възложени, изпълнени и фактурирани работи по основен и текущ ремонт на уличната и общинската пътна мрежа за 21,3 мил. лв. (тук и по-надолу са възможни неточности, поради огромния обем информация, която трябваше да бъде обработена) и за зимно поддържане малко над 1 мил. лв. По години фактурираните СМР за пътни дейности са както следва:

- за 2008 г. - 8,8 мил. лв. - за 2009 г. - 8,2 мил. лв.

- за 2010 г. - 1,3 мил. лв. - за 2011 г. - 3,0 мил. лв.

За зимно поддържане фактурираната дейност показва тенденция към нарастване - от около 170 000 лв. през 2008 г. до над 400 000 лв. през 2011 г.

Почти 50 % от сумата за СМР по пътни дейности - 10,5 мил. лв. е разплатена с целеви субсидии от РБ и МРРБ.

Следващ по значение източник за разплащане на възложените работи е общински заеми – общо за над 3,8 мил. лв., в т.ч. от кредита усвоен през 2007 г. –

2 151 916 лв. и от кредита усвоен през 2011 г. – 1 659 412 лв.

Или сметката до тук показва, че друг източник на финансови ресурси почти не е използван, тъй като остава сумата 7,2 мил. лв., приблизително толкова, колкото е и задължението към 31.10.2011 г. Задълженията са натрупани основно през 2008 г. и 2009 г. Задълженията за зимно почистване са изцяло за периода 2010-2011 г.

Като се изключат целевите субсидии от РБ за ІV-токласната пътна (общинска) мрежа, които имат сравнително еднакъв размер през четирите години, в останалите случаи размерът и основанието на целевите субсидии през отделните години са различни. В края на 2008 г. със Споразумителен протокол между МРРБ и общината е получена целева субсидия в размер на 4 мил. лв. за “Текущ ремонт на улици – “Биндер” АД”, включително преасфалтиране Бургаско шосе и бул. “Ст.Стамболов”. Целева субсидия през 2011 г. в размер на 2,5 мил. лв. от РБ г. е за разплащане на стари задължения по проекти “Реконструкция бул. Г.Данчев” с

1 240 729 лв., “Основен ремонт на път ІV 53431 Гавраилово - Зл. Войвода” - 1 029 702 лв., “Основен ремонт на път ІV 66008 Зл. Войвода – Струпец – Бинкос” – 105 823 лв., за кръстовищата на ул. “Бр.Миладинови” с бул. “Хаджи Димитър” и бул. Цар Симеон.

С кредитен ресурс са разплатени проектите по вътрешнокварталната пътна и алейна мрежа в кварталите “Дружба” и “Сини камъни” - съответно 2 152 000 лв. и 1 659 000 лв.

Целият обем СМР от 21,3 мил. лв. по обекти и видове работи се разпределя както следва:

- за текущи ремонти и поддържане на уличната мрежа в Сливен - около 10 мил. лв., в т.ч. и кв Речица с 326 хил. лв., т.е. средно годишно по 2,5 мил. лв.

- за улична мрежа в населените места: в 4 села - Биково, Зл. Войвода, Крушаре и Николаево - около 2,7 мил. лв.

- 4 -

- за общинска пътна мрежа - 4,4 мил. лв.

- за вътрешноквартална улична и алейна мрежа в кв. “Дружба” и в кв. “Сини камъни” - 4,2 мил. лв.

От тези обобщени цифри произтичат много въпроси, на които Вр.К не е в състояние и не си е поставяла за цел да търси отговорите им:

- състоянието на уличната мрежа в общинския център показва ли, че за нейното поддържане през последните 4 години са инвестирани 10 мил. лв. ?

- вложените над 4 мил. лв. за уличната и алейната мрежа в кварталите “Дружба” и “Сини камъни” покриват ли очакванията на живеещите в тези квартали наши съграждани ?

- правилен ли е подходът за 4 години в 4 села, две от които са с население под 350 души, да се инвестират близо 3 мил. лв. за уличната мрежа, а в останалите 40 селища почти нищо да не е направено дори за елементарен кърпеж на основните им улици ?

Вр.К. няма капацитет да даде оценка на съответствието между реално извършените работи и вложени материали, от една страна и отчетените такива, посочени в първичните документи - протоколи и приложенията към тях, от друга.

Както вече се отбеляза, в Докл. № 3 Вр.К. констатира факта, че е достигната цена на пътни дейности, изпълнявани от “Биндер” АД, за “Паркинг-площадка източно от бул. “Г.Данчев” - малко над 400 лв. за кв.м. като върху всеки от 700 –те квадратни метра е поставен по тон и половина асфалт.

Сега ще посочим друг, най-малкото нетипичен, но затова пък провокиращ някои въпроси, обект. През 2009 г. община Сливен възлага на “Биндер” АД “просветляване на път, включително изсичане и изнасяне” на отсечката от м. Даулите до с. Раково и на отсечката от м. Меча поляна до м. Чуката на обща стойност 300 000 лв. И съответно с Протокол № 82/06.11.2009 г. . е отчетена работа на 42 263 кв.м. и е фактурирана сумата 250 027.91 лв., а с Протокол № 84/06.11.2009 г е отчетена работа на 8 446 кв.м. и е фактурирана сумата 49 966.54 лв.

Разбира се, тези примери не са достатъчни за обобщения по отношение коректността при възлагането и отчитането на СМР. Но не трябва да се пропуска, че забавянето на разплащанията и натрупаните задължения също така имат цена.

Констатираните факти по отношение просрочените задължения са непосредствен резултат от бюджетната еквилибристика и финансовия хаос като практика при управлението на общинските финанси. Възлагането на работи без финансово обезпечение, формирането на скрити задължения чрез неосчетоводяване

на фактури месеци и години след издаването им, прехвърлянето на капиталови разходи в текущи и обратно и т.н. ще имат негативно отражение върху финансовата стабилност на община Сливен години напред.

Управленско безсилие (или нещо друго) е продължаващото с месеци и години неприключване на обекти и неотчитане на неусвоени аванси, което превръща общината в кредитор на определени фирми и с това й се нанасят щети. Пълният инвестиционен хаос се дооформя с възлагането чрез нови конкретни договори на обекти за милиони на същите фирми, което ще има непредсказуеми за сега последици.

Всичко това фокусира в порочната практика изпълнението на капиталовите програми за години наред да се осъществява чрез рамкови споразумения. И след категорично изразеното конкретно за община Сливен становище на европейските структури, че това е недопустимо, безнаказаността при неспазване на договорености отново възтържествува през м. август - септември 2011 г. Рамковите споразумения изиграха своята зловреда роля за общинските финасови ресурси чрез осигуряване на монополната позиция на поне двете ГД, въпреки тяхната неизрядност.

- 5 -

Редуцирането на още една монополна зависимост - от “Биндер” АД, може да се осъществи чрез създаването на общинско специализирано звено за текущ ремонт и поддържане на уличните платна и тротоарни настилки. По експертна оценка, при извършването на тези работи от едно такова звено посочените по-горе около 10 мил. лв. за текущи ремонти и поддържане на уличната мрежа биха били не повече от 6-7 мил. лв. Поне в бъдеще това да стане.

Вр.К адресира към общинското ръководство и следните решения:

1. ... ........

2. ............

3. Доклад № 4 да се предостави на общинското ръководство като препоръчва ускоряване на създаването на специализирано звено за текущи ремонти и поддържане на уличната мрежа в Сливен и населените места в общината.

4. Общинското ръководство да внесе в Общинския съвет информация за:

- изпълнението на план-графика за разплащане на просрочените задължения към 30.06.2012 г. заедно с отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г. през първото шестмесечие - м. юли – август 2012 г.;

- резултатите от проверки по реално извършените и отчетените работи и вложените материали на обект “Паркинг-площадка източно от бул. Г.Данчев” и на обекти “Просветляване пътя от м. Даулите до с. Раково” и “Просветляване пътя от м. Меча поляна” до м. Чуката” - през м. юни 2012 г.


Снимки: