Новини

• На 12.06.2012 год. в деловодството на Общинския съвет Сливен е входирано Предложение от инж. К. Милев – кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното, представителното и униформеното теренно облекло от служители в общинска горска структура.

*Проектът за наредбата е публикуван в сайта на Общински съвет Сливен раздел „Проекти”. ( http://obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8 )

• Днес, 13.06.2012 год., в Общинския съвет Сливен е внесен за одобряване Доклад за резултатите от Междинната оценка на Общински план за развитие 2007-2013 година.

*Докладът е публикуван в сайта на Общински съвет Сливен раздел „Актуално”. ( http://obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE )