Новини

на Временната комисия на Общински съвет Сливен по Реш. № 29/23.12.2011 г.

Р Е З Ю М Е Т А

1. Доклад № 5 за обобщената информация по Тема № 2 “Анализ на проектите, изпълнявани с финансови ресурси по европейски фондове и програми: необходимост, съфинансиране и ефективност, реализация и периоди на използване, участие на специалисти и експерти от общинска администрация в реализирането и управлението им и изплатени хонорари”.

През анализирания период в община Сливен са осъществени 24 проекта, реализирани и реализиращи се с финансови ресурси от европейски програми, фондове и оперативни програми. Предвидените финансови ресурси са на обща стойност 8 110 800 лв., в т.ч. от национално съфинансиране - 715 419 лв. и съфинансиране от общината 878 680 лв. Към 31.12.2011 г. са отчетени и усвоени 6 404 930 лв.

По години (или според годината на старта на проекта) разпределението на проектите е както следва: 2007 г. - 9 проекта, 2008 г. - 5 проекта, 2009 г. - 5 проекта, 2010 г. - 1 проект и 2011 г. - 4 проекта. Реализирането на 6 проекта продължава през 2012-2014 г.

По сфери и дейности разпределението на осъществените (и осъществяващи се) проекти е както следва:

- публичен сектор и управление - 4 проекта

- ресурсно осигуряване и енергоефективност - 6 проекта

- социални дейности и услуги - 10 проекта

- образование и култура - 4 проекта

От гледна точка продължителността във времето на проявление на ефекта при реализиране на проектите и характера на постигнатия краен резултат 10 проекта имат материално измерение - изграждане, подобряване и развитие на материалната база на институции в образователната и социалната сфера. Останалите проекти са свързани с обучение и повишаване информираността на целеви групи и категории, с доставка на социални услуги на хора в неравностойно положение, с нарастване административния капацитет по конкретни проблеми, с опазване на културните ценности и нарастване възпитателното им въздействие и др. Несъмнено, постигането на целите на тези проекти обезпечава тяхната ефективност като осигурява по-доброто управление на определени процеси или разширяване обхвата и увеличаване обема на предоставени социални услуги. Но трябва и да се отчита, че като практика този ефект по- често е твърде краткосрочен или пък е само в рамките

на определен период от време. Това налага в бъдеще да има ясна стратегия при използването на европейските финансови ресурси за осъществяване на радикални промени в развитието на общината ни.

По посочените по-горе проекти за поддържане и развитие на материалната база към 31.12.2011 г. са усвоени 5 079 238 лв. Това представлява близо 80 % от всички усвоени средства, а само по един от тях - за ДЦДУИ и ДСХ, този процент е малко над половината – 52,4 %. За съжаление, точно с един от обектите - Дом за стари хора, са констатирани сериозни финансови нарушения при усвояването на ресурси по европейските програми. В случая няма да се коментира факта, че ремонтът и санирането на сградата на ДСХ са извършени преди стартирането на проекта - с Договор от 06.06.2008 г между община Сливен и ГД “Стройинвест” на основание І рамково споразумение на стойност 1 799 982 лв. с ДДС. Изпълнителят издава факт.№ 1019/02.10.2008 г. с основание “СМР – Саниране Дом за стари хора”

- 2 -

на стойност 1 542 099.29 лв. Фактурата е изплатена след почти две години чрез три плащания: на 18.02.2010 г. - 600 000 лв., на 21.05.2010 г. - 525 369.32 лв. и на 15.08.2011 г. 375 130.94 лв. Първите две плащания - общо 1 125 369.32 лв. са със средства от ОП “Регионално развитие”, третото е с ресурс от общинския бюджет. При извършена финансова инспекция от Агенция за държавна финансова инспекция (Доклад № ДИЗСЛ – 0001 от 27.04.2012 г.) са установени разлики от завишени стойности по 65 позиции СМР общо в размер на 607 342.17 лв. и от актувани неизвършени СМР по 16 позиции общо в размер на 168 876.04 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Дял ІІ “Административни мерки и санкции” на Регламент 2988/95 и чл. 17.10 от Приложение Е 2 към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” от 22.05.2009 г., община Сливен следва да възстанови на финансиращия орган неправомерно придобитите суми, т.е. от собствените си приходи от своя бюджет общината трябва да върне общо 776 218.21 лв. Както се казва в подобни случаи, ефектът се превръща в дефект.

В обобщената информация за проектите, реализиращи се с финансови ресурси по БФП чрез оперативните програми за периода 2007-2013 г., не са включени 4 проекта, които с писмо изх.№ 99-00-6-4596/18.08.2011 г. на МРРБ, Управляващ орган по ОП РР, бяха временно спрени, включително и плащанията по тях. Това са проектите BG 161 РО 00181.1-09/2010/007 “Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане мерки за енергийна ефективност”, BG 161РО001/1.4-04/2009/006 “Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост “Туида”, BG 161РО001/1.4-05/2009/022 ”Интегриран проект за благоустрояване на парк “Юнак” и BG 161РО001/1.4-06/2010/005 “Корекция на р. Дюлева, гр. Сливен, І етап”. Тези проекти бяха временно спрени поради подаден сигнал, съдържащ подозрение за извършени злупотреби чрез сключени рамкови споразумения. С писмо изх.№ 99-00-6-4596/20.04.2012 г. договорите с МРРБ по проектите се възобновяват, считано от 18.04.2012 г. като срокът на изпълнение се удължава с периода на прекъсването. В подготовка е документацията за възлагане на обществените поръчки.

В екипите за реализиране на проектите са ангажирани 39 ръководители и специалисти от общинската администрация и звената на бюджетна издръжка (без заетите в звеното за управление на проектите по ИСПА и ОПОС). За периода 2007-2011 г. са изплатени хонорари общо 133 988 лв. Практика в страната е и се приема за нормално водещите и членовете на екипите за реализиране на проектите да бъдат ръководители и специалисти от общинската администрация. И те съответно да бъдат стимулирани. Проблемът е по-скоро в това да се намери начин за по-голям контрол върху работата им и най-вече за резултатите от реализираните проекти. Обратно, липсата на контрол върху реалната седмична заетост на всеки член на екип е предпоставка за утвърждаване на постановката, че участието в проекти е начин за компенсиране на ниско трудово възнаграждение или откровена форма на фаворизиране на определени служители в общинска администрация. Действително, трудно е да се приеме за реална седмична заетост по-голяма от 10-12 часа. В случая не може и не се прави анализ на ефективността на участието им в управлението и изпълнението на проектите. Самото реализиране на проектите е гаранция, че преобладаващата част от ангажираните служители работят компетентно, професионално и с отговорност.

С най-високо хонорарно възнаграждение са проектите:

- ORALITE (проектът се реализира от 01.03.2008 г. и продължава) - 37 977 лв. като Дора Чанева - администратор на проекта и Дора Ескедарова - експерт получават по 8 938 лв. за 40 месеца при седмична средна заетост 12 ч, т.е. месечно

220 лв., Таня Бояджиева – консултант, получава 5 892 лв. за 28 месеца при седмична средна заетост 12 ч., т.е. месечно 210 лв., Светлана Койчева - помощник

- 3 -

администратор получава 5 505 лв за 30 месеца при средна седмична заетост 12 ч., т.е. месечно 183 лв.

- “SUNFLOWER” – 23 475 лв., проектът е реализиран за 30 месеца, а членовете на екипа при 12 ч. средна седмична заетост получават: Стоян Марков – ръководител на проекта за 24 месеца 11 723 лв. или по 490 лв. месечно, Дорина Митева - ръководител на проекта за 6 месеца 2 910 лв. или 485 лв. месечно

- “Аквафил” - 13 854 лв., проектът е реализиран за 12 месеца, четиричленният екип е хоноруван за 8 месеца при 16 ч. сресна седмична заетост: Красимира Стойчева - ръководител проект 3 896 лв. или 487 лв. месечно, Дорина Митева - организатор Дом на водата , Гергана Савова - финансист и Дияна Райнова – технически сътрудник по 3 336 лв. или 417 лв. месечно.

- “ESTEEM” - 13 400 лв., проектният екип е ангажиран 12 месеца като получават: Дорина Митева – ръководител на проекта 2 676 лв. при 16 ч. седмична заетост или 223 лв. месечно, Диана Цветанова – координатор по дейностите 3 084 лв. при 18 ч. седмична заетост или 257 лв. месечно, Веселина Василева - технически сътрудник 2 046 лв. при 14 ч. седмична заетост или 170 лв. месечно, Николина Ловчалиева - финансист 1 656 лв. при 10 ч. седмична заетост или 140 лв. месечно.

За целия период отделни специалисти и ръководители са участвували в няколко проектни екипа като работата по два проекта съвпада във времето. Няколко примера:

- Дорина Митева е получила общо 8 922 лв. като през периода от м. ноември 2008 г. до м. март 2009 г. седмичната й заетост по два проекта е 28 ч.

- Дияна Цветанова е получила общо 4 975 лв. като през периода 01.05. – 31.08.2009 г. седмичната й заетост по два проекта е 53 ч.

- Николина Ловчалиева е получила общо 2 426 лв. като през периода м. ноември 2008 г. до м. март 2009 г. седмичната й заетост по два проекта е 22 ч.

- Здравка Каталиева е получила общо 6 622 лв. като през м. юни и юли 2011 г. седмичната й заетост по два проекта е 38.5 ч.

Абсолютен рекордьор е Недка Енергиева, която за периода 01.03.2009 – 05.08.2011 г. получава 26 541 лв. като за два месеца - юни и юли 2009 г. постига 22 ч седмична заетост по два проекта. Основна част от получения хонорар е чрез звеното за управление на проектите по водния цикъл (ИСПА и ОПОС) - 25 900 лв., което означава месечен размер на възнаграждение 996 лв.

Като заключение на проблема няколко обобщения за положително въздействие върху бъдещата дейност:

- възможността за получаване на хонорарни възнаграждения в никакъв случай не трябва и не може да бъде водещо и определящо при разработването, кандидатствуването и реализирането на проекти;

- решително да се преодолява практиката и нагласата за включването на ръководители и специалисти в екипите за реализиране на проектите като начин за увеличаване на трудовото възнаграждение, като компенсация;

- необходимо е да се прецизира начина за определяне на специалистите в екипите като се разработят определени критерии и се създаде постепенно банка от кадри за работа в екипите по проектите;

- при големи проекти да се прилага практиката за наемане на специализирани фирми за комплексно обслужване на проектите.

2. Доклад № 6 за обобщена информация по Проблем № 4 “Разшифро, вка на разходите по Прил. № 3 “Поименен списък ....” под общите позиции “Благоустройствени мероприятия” и “Благоустрояване тротоарни площи в Сливен и населените места”

- 4 -

Информацията за планираните и отчетените разходи по позиция “Благоустройствени мероприятия” и позиция “Благоустрояване тротоарни площи в Сливен и населените места” е на база годишните капиталови програми за периода 2007-2011 г. В посочените цифри не са включени позиции по конкретни обекти, напр. “Благоустрояване кв. “Сини камъни”, “Благоустрояване кв. “Дружба” и други подобни. Обобщените данни са следните: (лв)

Позиция план отчет %

Благоустройствени мероприятия 5 863 080 889 195 15,2

Благоустрояване тротоарни площи 2 063 730 113 759 5,5

Поне два извода могат да се направят:

1. Мащабите на благоустройствени мероприятия и благоустрояване на тротоарните площи са повече от необходими след като за периода са били предвидени близо 8 мил. лв. Тази необходимост е добре илюстрирана от общата картина към момента на благоустрояването на общинския център и населените места.

2. Така необходимите благоустройствени мероприятия остават само едно пожелание след като не са осигурени финансовите ресурси. За целия период са осъществени СМР общо за малко повече от 1 мил. лв.

През 2007 г. от планираните 4 111 000 лв. за “Благоустройствени мероприятия” се реализират СМР за 530 103 лв. Все още няма сключени конкретни договори за благоустройствени дейности по І и ІІ рамкови споразумения.

През 2008 г. са сключени 4 конкретни договора за “Благоустройствени мероприятия” и “Благоустрояване тротоарни площи” по І и ІІ рамкови споразумения съответно с ГД “Стройинвест” и ГД “Стройинвест Сливен

Макар и скромни като стойност, три от посочените в конкретните договори по рамковите споразумения подобекти предизвикват допълнителен интерес от гледна точка обема на извършените СМР и тяхното приключване:

= подобект “Благоустрояване и отводняване двора на НУ “В. Левски” - 80 028 лв. с фактура от 04.12.2008 г.; обектът не е завършен на 100 %; реален изпълнител е “Ружа” ООД;

= подобект “Благоустрояване английски двор VІІІ ОУ “Ю. Гагарин” – 178 065 лв. с фактура от 16.12.2010 г. платени през 2011 г.; реален изпълнител е “Билдинг – ТД” ЕООД

= подобект “Благоустрояване и прилежащи тротоари на ОУ с. Сотиря “, 169 958 лв. с фактура от 16.12.2010 г., изплатена частично през 2011 г.; обектът е частично изпълнен като етапното изпълнение е прието на 16.12.2010 г.

Естествено, за всеки от подобектите има досие със съответните допълнени оферти, количествено-стойностни сметки, протоколи за извършени и приети работи (обр; 19), приемателни протоколи, фактури и т.н.. Решението за извършването от експерти на анализ за съответствие на реално извършени и отчетени СМР е на ръководството на общинската администрация.

3. Доклад № 7 за обобщената информация и изводите по Тема № 4 “Сравнителен анализ на ангажиментите по Договора за концесия на “Спортен комплекс “Хаджи Димитър” и Интегриран проект за благоустрояване на парк “Юнак”

. Както е известно, Договорът за концесия за предоставяне на особено право на ползване върху “Спортен комплекс “Хаджи Димитър” и за осъществяване на търговска дейност на негова територия е сключен на 04.11.2004 г. между Община Сливен и ГД

- 5 -

“Спорт палас”, учредено с договор от 23.06.2003 г. и включващо “ММ9”ЕООД, гр. Сливен и Сдружение “Общински футболен клуб Сливен”.

Договорът включва следните недвижими обекти, представляващи поземлени имоти със съоръженията изградени върху тях, а именно:

-Стадион Хаджи Димитър, с прилежащите му сгради и съоръжения, с обща площ от 31 421 кв.м., представляващо имот пл.ном. 7149;

-Затревено футболно игрище с площ от 13295 кв.м., представляващо имот пл.ном. 10105;

-Затревено футболно игрище с площ от 10102 кв.м., представляващо имот пл.ном. 10094;

-Незатревено футболно игрище с площ от 7 930 кв.м., представляващо имот пл.ном. 10108;

-Два броя кортови терени с малки вратички с обща площ от 2025, представляващи имоти с пл.ном. 10106 и 10107

-Обектите, които концесионера ще изгради и реконструира със свои средства, в т.ч. хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващият спортен персонал, тенис кортове, летен ресторант, заведения за продажба на кафе и безалкохолни напитки и други.

Интегрираният проект за благоустройство на парк “Юнак” в гр. Сливен е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4.-5/2009: “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Въз основа на това е сключен и Договор BG161РО001/1.4.-5/2009/022 До датата на влизането в сила на този договор, с Договор от 25.11.2009 г. е разработен “Интегриран проект за

благоустройство на парк “Юнак” в гр. Сливен” на фаза “работен проект”.

С писмо изх. № 99-00-6-4596/18.08.2011 г. на МРРБ договорът за изпълнение на проекта е временно спрян, включително и плащанията по него, “до окончателното изясняване на случая на подозренията за измама и произнасянето на компетентните органи”. С писмо изх. № 99-00-6-4596/20.04.2012 г. на МРРБ договорът за проекта е възобновен и крайната дата за приключване на дейностите е 03.02.2014 г. Дейностите ще продължат след провеждане на нова процедура за обществена поръчка.

С въпросната концесия са дадени за ползване от страна на концесионера единствено и само парцелите с находящите се върху тях спортните съоръжения, а именно стадион, затревени и незатревени игрища, квалифицирани в договора като “Спортен комплекс “Хаджи Димитър”. По този начин от зелената система на парка са “извадени” голяма част от парцелите със спортните съоръжения, обособени са като самостоятелни обекти и са предоставени на концесия. Същото това действие буди недоумение с оглед това, че по своята същност, в голямата си част парк “Юнак” е създаден с цел именно обслужване на т.нар. спортен комплекс “Хаджи Димитър” и провежданите в него съответни спортни мероприятия. Доказателство за това е, че дори алейната мрежа на обектите от т.нар. “Спортен комплекс Хаджи Димитър” и тази на озеленените площи на Парк Юнак, представлява едно цяло, като същата няма как да се раздели, което се и вижда от представените скици. От друга страна единственият достъп на посетители на стадиона, предмет на концесията, е именно чрез въпросната алейна мрежа. Следва да се отбележи, че наличието на паркинг, който не влиза в предмета на концесията и се намира северно от стадиона, е необходимо условие стадион “Хаджи Димитър” да покрие изискванията на УЕФА и ФИФА за получаване на лицензия. А получаването на лицензия е залегнало като задължения на концесионера по въпросният договор за концесия.

Подобни обстоятелства, разглеждани в тяхната цялост, не могат да се квалифицира по друг логичен начин, освен като действия целящи единствено и само заобикалянето на закона, в случая нормата на чл.62 ал.2 от ЗУТ. Това може би нямаше да е налице, ако предмет на концесията би бил само стадиона и/или затревените и незатревени

- 6 -

игрища и то като съоръжения, но в този случай пред концесионера нямаше да има възможност да изгради хотел за нуждите на спортистите, треньорите и обслужващия спортен персонал, тенис кортове, летен ресторант, заведения за продажба на кафе и безалкохолни напитки и други, тъй като изграждането на хотел е недопустимо без промяна на предназначението на площите по действащия ПУП, касаещ Парк Юнак

. Като предвидени дейности по Договора за концесия на “Спортен комплекс Хаджи Димитър”, от една страна, и Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак”, от друга, се установява, че същите се дублират в следното:

-ремонт на алеите, площадките и другите настлани площи;

-осигуряване на условия за прихващане и по нататъшно развитие и изявяване на декоративните качества на дърветата, храстите и цветята.

. Същите тези дейности, чисто формално касаят обаче различни площи и терени от парка и с оглед това не може да се счете, че е налице възможност със средства по Оперативна програма регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4.-5/2009: “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” да се финансира изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия. От друга страна обаче следва да се посочи, че алейната мрежа в поземлените имоти , предмет на концесията и тази, която е в площите, предмет на Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак” в гр. Сливен представлява де факто едно цяло и в тази връзка няма да е трудно да се заключи, че с ремонта на алейната мрежа по Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак” ще се направи и такъв на алеите прилежащи в Спортен комплекс Хаджи Димитър, което е задължение на концесионера.

.Все пак “дублиране” на тези дейности се установява единствено и само в един случай. Става въпрос за озелененена площ с алеи, която се намира от северната страна на Затревено футболно игрище с площ от 10102 кв.м., представляващо имот пл.ном. 10094. Съгласно скиците към решение 959/31.07.2003 г. на ОбС-Сливен, на която са очертани границите на обектите на Договора за концесия този терен попада в обектите предмет на концесията. От скицата на УПИ II, кв. 672 е видно че този терен попада именно в този парцел и по конкретно в неговата югозападна част и заема близо 1/3 от размера на УПИ II, кв. 672. С оглед това за този терен ще е налице възможността със средства по ОП РР да се финансират и извършат дейности, които са задълженията на концесионера по договора за концесия.

Трябва да се отбележи, че основният достъп на посетителите до обектите в “Спортен комплекс Хаджи Димитър”, в т.ч. и в изградените хотел, тенис кортове, летен ресторант, заведения за продажба на кафе и безалкохолни напитки се извършва предимно чрез площите, определени за извършване на дейности по паркоустройство и благоустрояване по Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак”. В тази връзка следва да обърнем внимание на факта, че съгл. чл.5 , т.2 от договора за концесия концесионера има изключителното право да осъществява търговска дейност на територията на “Спортен комплекс Хаджи Димитър” включително и в новоизградените обекти. Т.е. при успешно изпълнение на дейностите по Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак” за концесионера ще възникнат преки ползи, отнасящи се до повишаване на клиенто-потока към неговите търговски обекти, находящи се в спортния комплекс, а от там ще се повишат и неговите приходи от стопанска дейност. Така дейностите, финансирани по ОПРР, ще имат пряк и немаловажен положителен ефект за концесионера

От направеният анализ става ясно, че относно дейностите, вменени като задължение на концесионера по договора за концесия на “Спортен комплекс Хаджи Димитър” и дейностите по Интегриран проект за благоустройство на парк “Юнак” в гр. Сливен в преобладаващата си част няма и не се установява “двойно финансиране” или иначе казано не е предвидено със средства по ОПРР да се финансират конкретни дейности, които са задължение на концесионера

- 7 -

Едновременно с това е видно, че от парк Юнак са “извадени” и дадени под концесия площи и съоръжения, в които след като се изградят предвидените в договора за концесия обекти, представляват добра база за развитие на търговска дейност. В същото време извън обсега на концесията са останали почти всички озеленени площи в парка, в които съгласно разпоредбите на закона са ограничени възможностите за развитие на търговска дейност. По този начин грижата за благоустрояването и паркоустройството е останало грижа единствено и само на Община Сливен, въпреки че спортният комплекс и озеленените площи се явяват неразривна зелена система, предназначена за отдих и спорт.

4. Доклад № 8 за обобщената информация и основните изводи по Тема 3.2 “ Състояние на услугата “Осветление”: изпълнение на договорните задължения, инвестиции, динамика на разходите на общината, структура и сравнителен анализ на цените на услугите”

Услугата “Осветление на Сливен и населените места в общината” от 6 години се осигурява чрез Договор за възлагане на обществена поръчка от 19.08.2005 г. между община Сливен и “Сименс” ЕООД и 9 конкретни договора между община Сливен и ГД “Стройинвест” и ГД “Стройинвест Сливен” за обекти в община Сливен по І и ІІ рамково споразумение.

По договора със “Сименс” ЕООД до м. 02.2012 г., т.е. за 6 години и 4 месеца са платени 7,243,080 лв. без ДДС. В тази сума се включват

- разходи за поддръжка на осветителни тела - 830,405.76 лв.;

- административни разходи - 1,028,814.72 лв., в които влизат лихви по рефинансиране;

- инвестиции - 1,510,737.40 лв., в които са отразени главници и лихви;

- енергийни разходи - 2,948,130.33 лв. и

- други разходи в размер на 924,992.71 лв.

Като се има пред вид увеличението на електроенергията, 2.5% инфлация за всяка година, заложена в договора и увеличението на EURIBOR, цената на целия договор ще бъде над 25,000,000 лв. без ДДС до края на срока на договора .

Това означава, че общината трябва да осигури още 18,000,000 лв. без ДДС до края на този договор със “Сименс” ЕООД..

Ако вземем справката за фактурите от “Сименс” ЕООД към общината за м.ноември 2011 г./приложение 10/ ще се види, че освен главницата и лихвата платени на “Сименс”, върху тях е начислен ДДС. Фактически кредитът, в какъвто се явява инвестицията, е утежнен с 20% ДДС и с 2,5% инфлация на година.

.В справката е отразено, че през месец ноември 2011 г. е платена сумата 150,796,94 лв. Такива справки има за всеки месец от договора

Инвестициите които “Сименс” ЕООД ще реализира по уличното осветление са разпределени като кредит за 20 години с лихва около 5%, която се товари допълнително с 2,5% годишна инфлация, съгласно договора, и се фактурира с 20% ДДС. Това оскъпява допълнително този вид кредитиране, което се вижда в икономическата обосновка на “Сименс”

Общо, съгласно икономическата обосновка, главницата е 6,000,000 лв. а лихвата 2,925,202 лв. за периода на договора до септември 2025 г.

Много по евтин би излязал един паричен ресурс, взет от Общината с лихва до 5,5% и по ниска, с който да се платят инвестициите към “Сименс” След което е възможно да се прехвърлят изпълнените инвестиции след третата година на общинско дружество за поддръжка и диспечиране.

В приложение 1 към протокола от 28.07.2008 година от “Сименс” са дадени цени на инвестициите, които са доста завишени в позициите за осветителни тела, паркови осветителни тела, осветителни тела за пешеходна зона, подземен кабел и др.

- 8 -

Близо 80% от осветителните тела са 50 вата, при стълб над 3,5 метра трябва да се поставя поне 70 вата източник /НЛВН/ на светлина, защото през лятото и есента листната маса се увеличава, което води до недостатъчна осветеност.

Тук няма да се коментира негативното проявление на двадесетгодишен договор за услугата “осветление”, произтичащо от невъзможността да се съобразят и отразят в договора изискванията за спазване сроковете, определени в документи на ЕС за преустановяване използването на някои досегашни видове осветителни тела.

При обобщената оценка на прилагания договор със “Сименс”, че той със заложения баланс между интересите на двете страни, трудно би могъл да се направи по-изгоден за “Изпълнителя” и по-неизгоден за “Възложителя”, възниква въпросът за прекратяването му.

Съгласно глава ІХ т.4 от договора, при прекратяване от страна на възложителя към 1 юли 2012 година трябва да се платят следните суми:

1. Статут на рефинансиране 4,668,908 лв.

2. По 20 000 лв. за оставащите тринадесет години сумата от 260 000 лв. плюс 10 000 лв. за второто шестмесечие.

Общо неустойки 4,938,908 към 01.07.2012 година.

Желателно е да има правно становище преди евентуално прекратяване на договора със “Сименс”. Или най-малкото за евентуално предоговаряне на някои откровено неизгодни клаузи, осигуряващи неоправдани течове на общински ресурси.

По договорите с ГД”Стройинвестт” и ГД “Стройинвест Сливен” за периода 2007-2010 г. са фактурирани СМР за 5 504 685 лв лв. като към 19.01.2012 г. остава дължима сумата от 1,001,431.65 лв.

Обобщено, до месец февруари 2012 година включително са платени за улично осветление следните суми:

1. Към “Сименс” ЕООД - 4,294,952 лв. плюс ел.енергия 2,948,130.33 общо 7,243,083 лв. без ДДС

2. Към ГД”Стройинвест” - 5,510,685.77 лв.

3. Към други фирми свързани с този рамков договор за осветление са фактурирани 137,788.23 лв.

От всичко посочено произтичат следните предположения и изводи:

1. В договора за обществена поръчка със “Сименс” ЕООД не са предвидени тези квартали и улици, които по късно са възложени на ГД”Стройинвест”, въпреки че в договора със “Сименс” се говори за община, а не отделни населени места. Освен това

в договора със “Сименс”, глава ІІІ, т. 2, е заложена в задълженията на възложителя възможност да работи паралелно с други фирми по осветлението, което е предпоставка за дублиране на дейности.

2. При това положение може да се счита, че договорът с ГД”Стройинвест” е излишен, защото в глава ІV т.1.32 на договора със “Сименс” са уредени подобни дейности. На ГД”Стройинвест” са дадени повече пари за отделни квартали и улици от общината, собствени средства на общината, отколкото биха били необходими по разчети за осветлението на цялата община, без заплащане на осветлението към ЕVN и поддръжката им.

3. Някои позиции от инвестициите са определено завишени в сравнение с други фирми със същите технически параметри.

4. Инвестициите са представени като кредит за 20 години в икономическата обосновка към договора, което допълнително оскъпява инвестициите.

5. От предварителните уговорки и предложените документи не е видно, че инвестициите ще бъдат договорени като кредит и други косвени тежести върху тях.

- 9 -

Може да се счита, имайки предвид оферти на по-напреднали фирми в осветлението, че така обявената обществена поръчка е съставена некомпетентно и неизгодно от финансова гледна точка за общината, при това без да се постигне съответствуващо на извършваните разходи техническо равнище и ефективност.

За община като Сливен един договор с инвестиции от около 4,500,000 лв. и около 100,000 лв. за диспечерска система с програмното обезпечение за тригодишен срок, без да се смята плащането на тока, обезпечени със собствени средства на Общината или кредит, би бил далеко по-изгоден. Негово естествено продължение е създаване след 3 години на общинско предприятие с персонал не повече от 8-10 човека и едно превозно средство (вишка) за подържане след срока на инвестицията.

Виж докладите на прикачените файлове.


Прикачени файлове:

Доклад 5

Доклад 6

Doklad 7

Доклад 8