Новини

Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие”

разкрива процедура за номинации за 2012г.

На основание чл. 59, ал. 8, т.4, б.А и чл. 7 от Наредба за символиката на Община Сливен ( приета с Решение № 674/29.09.2005 година, изменена и допълнена с Решения № 134/27.03.2008 г.,159/08.05.2008 г., 427/30.01.2009г., 680/244.09.2009г. и 129/29.03.2012г. на Общинския съвет – Сливен)

Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011- 2015 г., разкрива процедура за номинации за:

Награда „Милосърдие” за 2012 г.

• Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен;

• Номинации за наградата могат да се предлагат от граждани, неправителствени и граждански организации, здравни и социални заведения и институции на територията на Община Сливен;

• Номинациите следва да са в писмен вид, съпроводени с творческа /трудова биография на предложените лица;

• Номинации се приемат в деловодството на Общински съвет- Сливен в срок до 03.10.2012 г. включително. За изпратени по поща важи датата на пощенското клеймо.

Адрес: гр. Сливен

Бул. “Цар Освободител” 1; стая 101/ 104

До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на Награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011- 2015 г.

Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 334- Дилян Стойков- Главен експерт в отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт” Община Сливен.

Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на град Сливен- Димитровден.