Решения - отменени

Решение № 90/02.06.2020 год. на АС-Сливен по адм. дело № 538/2019 год. и Решение № 8766/27.07.2021 год. на ВАС относно обявяване за нищожна Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен, приета с Реш. №794/31.08.2017 год. на Общински съвет-Сл [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г. ]

Решение № 263/13.12.2019год. на АС-Сливен по адм. дело № 246/2019г. и Решение № 13813/09.11.2020год. на ВАС относно отмяна на Реш. № (568/30.05.2019 год. на ОбС-Сливен за приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен като незаконосъобразно [ Дата на публикуване: 08 декември 2020 г. ]

Решение № 9985/21.07.2020 год. на ВАС на РБългария и Решение № 113/20.06.2019год. на Административен съд - Сливен по адм.д. № 101/19г. относно изменение на чл.7 и чл.9 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен

[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 14:20:27, размер на файла: 173.98kB ]

Решение № 161/28.09.2018 год. на Административен съд Сливен по адм. дело № 152/2018 год. относно отмяна на разпоредбите на чл.25, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сливен, приета с Решение №238/31.07.2008 год.
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 15:16:45, размер на файла: 1.72MB ]