Решения - отменени

Решение № 147/05.07.2022 год. по адм.село №198/22г. на Административен съд Сливен и Решение №11/03.01.2023 год. на ВАС на Р България относно отмяна на Решение № 969/07.04.2022 год. на ОбС-Сливен за предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение по реда на §27, ал.2 от ПЗР от ЗИД ЗСПЗЗ

Решение №269/17.01.2022г. по адм.дело №386/2021г. относно отмяна на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сливен, приета с Реш.№618/27.02.2013г. на ОбС-Сливен като незаконосъобразна. [ Дата на публикуване: 09 март 2022 г. ]

Решение № 122/20.05.2021г., по адм.дело №130/2021г. на АС-Сливен и Решение № 12751/14.12.2021г. на ВАС относно отмяна на чл.2, т.2 и т.3, чл.5, ал.1 в частта "пчелни семейства", Раздел III и Раздел IV от Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен  

[ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 15:38:27 ]

Решение № 90/02.06.2020 год. на АС-Сливен по адм. дело № 538/2019 год. и Решение № 8766/27.07.2021 год. на ВАС относно обявяване за нищожна Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен, приета с Реш. №794/31.08.2017 год. на Общински съвет-Сл [ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г. ]

Решение № 263/13.12.2019год. на АС-Сливен по адм. дело № 246/2019г. и Решение № 13813/09.11.2020год. на ВАС относно отмяна на Реш. № (568/30.05.2019 год. на ОбС-Сливен за приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен като незаконосъобразно [ Дата на публикуване: 08 декември 2020 г. ]

Решение № 9985/21.07.2020 год. на ВАС на РБългария и Решение № 113/20.06.2019год. на Административен съд - Сливен по адм.д. № 101/19г. относно изменение на чл.7 и чл.9 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен

[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 14:20:27, размер на файла: 173.98kB ]

Решение № 161/28.09.2018 год. на Административен съд Сливен по адм. дело № 152/2018 год. относно отмяна на разпоредбите на чл.25, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сливен, приета с Решение №238/31.07.2008 год.
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 15:16:45, размер на файла: 1.72MB ]